Par nekustamā īpašuma “Mehāniskās darbnīcas” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas līguma slēgšanu

Publicēts 22.08.2018

1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Mehāniskās darbnīcas“, Ezermalas iela 2, c.Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636, nedzīvojamās telpas, ar kadastra numuru 7888 004 0221 001, lietošanas mērķis – mednieku biedrības “Latgales Vilki”, reģ. Nr. 40008015771, darbībai.

2. Nomas maksas apmērs EUR 0,18 (nulle euro, 18 centi) par 1 m2 mēnesī (bez PVN).

3. Nomas objekts -divas telpas ar kopējo platību 100,6 m2.

4. Nomas termiņš (gadi) – 10 gadi.

5. Nomas līguma Nr. 06/2018 no 15.08.2018. darbības termiņš 01.08.2018.- 31.07.2028.

6. Līgums noslēgts saskaņā ar MK noteikumu Nr. 97 no 20.02.2018. punktu 6.4., t.i. nerīkojot telpu nomas tiesību izsoli, jo Biedrība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai ar savu darbību vides aizsardzības jomā.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0