Par nekustamā īpašuma “Kruķu feldšeru vecmāšu punkts” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas līguma slēgšanu ar SIA “Ružinas doktorāts”

Publicēts 27.08.2018

1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Kruķu feldšeru vecmāšu punkts “, Viļānu iela 30, c. Kruķi, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636, nedzīvojamās telpas, ar kadastra numuru 7888 007 0087 005 , lietošanas mērķis- SIA “Ružinas doktorāts”, reģ. Nr. 42403010362, darbībai.

2. Nomas maksas apmērs EUR 31,67 (trīsdesmit viens eiro, 67 centi) mēnesī (bez PVN).

3. Nomas objekts – feldšeru punkta telpas ar kopējo platību 75,5 m2 katra mēneša katru pirmdienu.

4. Nomas termiņš (gadi) – 30 gadi.

5. Nomas līguma Nr. 08/2018 no 23.08.2018. darbības termiņš 01.08.2018.- 31.07.2048.

6. Līgums noslēgts saskaņā ar MK noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” no 20.02.2018. punktu 4.1., t.i. nerīkojot telpu nomas tiesību izsoli, jo objektu iznomā veselības funkciju nodrošināšanai.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0