Par nekustamā īpašuma “Borauha” izsoli Mākoņkalna pagastā

Publicēts 17.07.2020

Izsoles objekts – Rēzeknes novada nekustamais īpašums „Borauha”, atrodas Mākoņkalna pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7872 001 0033.Nekustamais īpašums sastāv no 2 zemes vienībām (kad.apz. 7872 001 0033 un 7872 001 0036) ar kopējo platību 5618 m2 un vienģimeņu dzīvojamās mājas 101.6 m2 platībā.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena – EUR 2 579.08 (divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit deviņi euro, 08 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Visa nosolītā nekustamā īpašuma cena tiek samaksāta euro.

Izsoles solis – EUR 30,00 ( trīsdesmit euro, 00 centi).

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2020. gada 17. jūlija plkst.13:00 un noslēdzas 2020. gada 17. augustā plkst. 13:00.

Pretendentu reģistrācija notiek no 2020.gada 17. jūlija plkst. 13:00 līdz 2020. gada 6. augustam plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnes https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā izsoļu dalībnieku reģistrā pēc oficiāla paziņojuma par izsoli publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.

Izsoles pretendenti- fiziskas personas, kuras vēlas savā vai cita vārdā vai juridiskās personas vārdā pieteikties izsolei, to veic elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Izsoles dalības maksa – EUR 20,00 (divdesmit euro, 00 centi),

Izsoles nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. EUR 257,91 (divi simti piecdesmit septiņi euro, 91 cents), ieskaitāma Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Mākoņkalna pagasta pārvalde”, reģ. Nr.40900027411 AS “Swedbank” norēķinu kontā: Nr.LV56HABA0551046661635, kods HABALV22. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv un https://izsoles.ta.gov.lv pēc sludinājuma publicēšanas elektronisko izsoļu vietnē.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0