Sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējas pagastu pārvaldēs

Publicēts 07.06.2010
Rēzeknes novada iedzīvotāji pie sociālajiem darbiniekiem pagastu pārvaldēs var griezties šādos jautājumos:

 1. par ģimenes vai personas atzīšanu par trūcīgu (iegūt informāciju par nepieciešamajiem dokumentiem un ienākumu līmeni trūcīgas ģimenes vai personas statusa piešķiršanai);
 2. par sociālās palīdzības pabalstu veidiem un to piešķiršanas noteikumiem, kurus izmaksā Rēzeknes novada pašvaldība:
  • GMI pabalsts (garantētais minimālais ienākumu līmenis),
  • dzīvokļa pabalsts (daļēja apkures maksājumu vai kurināmā iegādes segšana),
  • pabalsts pilngadību sasniegušiem bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem,
  • pabalsts audžuģimenēm,
  • vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā,
  • pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai,
  • pabalsts veselības aprūpei.
 3. par izziņām atvieglojumu saņemšanai veselības aprūpei ar 100 % un 50 % atlaidi, ja ienākumi ir zem 120 vai 150 latiem mēnesī uz vienu ģimenes locekli vai personu;
 4. par sociālo pakalpojumu saņemšanas jautājumiem:
  • ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām (Rēzeknes novada Strūžānu veco ļaužu pansionāts),
  • ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem (Tiskādu bērnu nams),
  • īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām (Maltas sociālās aprūpes centrs, SIA ,,Viļānu slimnīca,, sociālās gultas),
  • sociālās aprūpes pakalpojumi dzīvesvietā – aprūpe mājās,
  • sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām (psihologa konsultācijas, krīzes centri),
  • valsts finansēta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšana personām ar funkcionāliem traucējumiem (sanatorijas),
  • valsts finansēta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšana Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem (sanatorija);
 5. par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (personas, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, sociālo dzīvokļu izīrēšana).

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0