Nodarbību cikls “Kā būt labiem vecākiem”

Publicēts 31.05.2016

Programmas mērķis ir vecāku kompetences personīgajā attīstībā un pašrealizācijā, ģimenes attiecību un bērnu audzināšanas jomā.

Nodarbību cikls ietver 8 nodarbības: teorētiskas nodarbības, praktiskus vingrinājumus, ikdienas situāciju analīzes. Tāpat dalībniekiem ir jāpilda mājas darbi savā ģimenes vidē, kuru rezultātus pēc tam pārrunā mazās grupās. Tā ir vecāku apmācības praktiskā pieeja, pateicoties tai vecāki apgūst praktiskas metodes bērnu audzināšanā, audzināšanas un attīstības problēmu risināšanā, ar kurām vecāki saskaras ikdienā.

Programmas galvenā koncepcija – tie ir centieni izveidot stipras attiecības starp vecākiem un bērniem: bērnu emocionālā audzināšana un pozitīvā disciplinēšana, iedrošinot, sniedzot atbalstu, piedāvājot reālus paņēmienus, kā pozitīvi risināt dažādas sarežģītas situācijas bērnu audzināšanā, labāk izprast savus bērnus un sevi vecāka lomā, apzināties savus pozitīvos resursus un mācīties tos izmantot, audzinot bērnus, attīstīt emociju pašregulācijas spējas sevī un bērnos un gūt gandarījumu un prieku no vecāku lomas, kas vecākiem radītu iespēju veiksmīgi risināt attīstības un audzināšanas jautājumus, kā arī sajust sevi kā laimīgu un pārliecinātu vecāku.

Programmu izstrādāja: Lilija Šodnaka, Aija Dundure, Elita Opincāne

1. nodarbība: Iepazīšanās. Sava ES pašizpēte. Personības stipro un vājo pušu identificēšana. 

Mērķis: Veicināt vecāku spēju saskatīt savas dzīves grūtības un savas personības stiprās puses un trūkumus

Nodarbības ilgums: 2 akadēmiskās stundas(2×45 min.)

Paredzamie rezultāti:

• Veidosies kopības sajūta vecāku apmācību grupā;

• Vecākiem veidojas priekšstats par sevi, savu paštēlu;

• Vecākiem papildinātas zināšanas par motivācijas lomu izdarot dzīves izvēles.

Aktivitātes: Lekcija, diskusija, projektīvais tests, grupas darbs, atgriezeniskās saites veidošana

2. nodarbība: Ģimenes vērtības

Mērķis: Veicināt savu un ģimenes vērtību izpēti un prioritāšu izvirzīšanu

Nodarbības ilgums: 2 akadēmiskās stundas(2×45 min.)

Paredzamie rezultāti:

• Vecāki analītiski izvērtē savas ģimenes vērtības;

• Vecākiem papildinātas zināšanas par prioritāšu lomu izdarot dzīves izvēles.

Aktivitātes: Lekcija, diskusija, grupas darbs, atgriezeniskās saites veidošana.

3. nodarbība: Vecāku loma, savu iekšējo resursu apzināšana un stiprināšana

Mērķis: Veicināt vecāku spēju saskatīt savu lomu, pienākumus un atbildību bērnu audzināšanā, rosināt izprast pārmaiņu nozīmīgumu un iespējas

Nodarbības ilgums: 2 akadēmiskās stundas (2×45 min.)

Paredzamie rezultāti:

• Vecāki labāk izpratīs savus pienākumus un atbildību;

• Vecākiem papildinātas zināšanas par atbalsta meklēšanas un saņemšanas iespējām.

Aktivitātes: Lekcija, diskusija, grupas darbs, atgriezeniskās saites veidošana.

4. nodarbība: Bērna pašapziņas veicināšana

Mērķis: Veicināt izpratni par veselīgas pašapziņas nozīmīgumu personības attīstībā un sniegt padomus kā celt bērnu pašapziņu.

Nodarbības ilgums: 2 akadēmiskās stundas (2×45 min.)

Paredzamie rezultāti:

• Vecāki labāk izpratīs pašapziņas nozīmīgumu un savu lomu tās veicināšanā vai, tieši otrādi, graušanā;

• Vecāki izprot savas pašapziņas lomu dzīves scenārija veidošanā.

Aktivitātes: Minilekcija, diskusija, prezentācija, grupas darbs, atgriezeniskās saites veidošana.

5. nodarbība: Kā veicināt drošu piesaisti attiecībās jeb saskarsme ar bērnu un pusaudzi

Mērķis: Dažādot pieejas pozitīvai savstarpējai saskarsmei ar bērnu un rosināt savstarpējo uzticēšanos.

Nodarbības ilgums: 2 akadēmiskās stundas(2×45 min.).

Paredzamie rezultāti:

• Vecāki pratīs atpazīt emocijas un tās pārvaldīt;

• Vecākiem papildinātas zināšanas par saskarsmes daudzšķautņaino raksturu.

Aktivitātes: Lekcija, diskusija, situāciju modelēšana, grupas darbs, atgriezeniskās saites veidošana.

6. nodarbība. Konfliktu risināšanas prasmes 

Mērķis: Veicināt vecāku spēju analizēt konfliktu veidošanās iemeslus starp bērniem un vecākiem.

Nodarbības ilgums: 2 akadēmiskās stundas(2×45 min.).

Paredzamie rezultāti:

• Vecāki labāk izpratīs konfliktsituāciju cēloņus;

• Vecāki apgūs stratēģijas konstruktīvai konfliktsituāciju risināšanai;

• Vecākiem veidosies prasmes kā mainīt savu uzvedību konfliktsituācijās.

Aktivitātes: Lekcija, diskusija, grupas darbs, lomu spēle, atgriezeniskās saites veidošana.

7. nodarbība: Pozitīvās disciplinēšanas metodes

Mērķis: Apgūt nevardarbīgus bērnu audzināšanas paņēmienus un metodes, lai vecāki ģimenē spētu veidot adekvātu attieksmi pret bērnu uzvedības grūtību izpausmēm.

Nodarbības ilgums: 2 akadēmiskās stundas(2×45 min.).

Paredzamie rezultāti:

• Vecāki apgūs jaunas bērnu audzināšanas pieejas;

• Vecāki savstarpēji apmainīsies ar idejām kā veidot pozitīvu disciplinēšanu.

Aktivitātes: minilekcija, diskusija, darbs pa pāriem, grupu darbs, situāciju modelēšana, atgriezeniskās saites veidošana

8. nodarbība: Kā sagatavot bērnu dzīvei?

Mērķis: Rosināt vecāku motivāciju bērnu audzināšanas paradumu un dzīves nosacījumu izmaiņām, aktualizējot svarīgākās prasmes un iemaņas, kuras bērnam jāapgūst ģimenē.

Nodarbības ilgums: 2 akadēmiskās stundas(2×45 min.).

Paredzamie rezultāti:

• Vecāki savstarpēji apmainīsies ar idejām kā sagatavot bērnus dzīvei strauji mainīgajā pasaulē;

• Vecāki apgūs praktiskus paņēmienus kā veicināt ne vien bērna vispusīgu attīstību, bet arī veidot optimālāko attieksmju un pamatvērtību kopumu.

Aktivitātes: Minilekcija, diskusija, darbs pa pāriem, atgriezeniskās saites veidošana.

Projekts: „Apskāviens nākotnei”
Nr. 2014-1-LV01-KA104-000218

erasmus_mini (355 x 202)

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0