Nekustamā īpašuma “Rikavas pagasta administratīvā ēka” būves Jaunības ielā 15, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsoli komercdarbībai

Publicēts 19.08.2019

1. Nomas objekts – nekustamais īpašums telpas: telpa Nr.4 (6,0 m2), telpa Nr.5 (24,9 m2), telpa Nr.5 (6,5 m2), telpa Nr.7 (10,0 m2) platībā, ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0807, kas atrodas Jaunības ielā 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, lietošanas mērķis – komercdarbība.

2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR / m2 mēnesī (bez PVN) – 1,71 EUR/m2 (viens euro, 71 cents);

2. Nomas termiņš (gadi) – 5 gadi;

3. Izsoles objekts, telpas ar kopējo platību 47,4 m2;

4. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2019. gada 17. septembra plkst.9:30, Rēzeknes novada, Rikavas pagasta pārvaldes lietvedībā, Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4648;

5. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole ar augšupejošu soli;

6. Izsoles vieta un datums – 2019. gada 17. septembris plkst.10:00 Rikavas pagasta pārvaldes telpās, Jaunības ielā 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4648;

7. Nosacītā nomas maksa par 1 m2 ir 1,71 EUR bez PVN mēnesī;

8. Izsoles solis – 0,17 EUR ( nulle euro, 17 centi);

9. Nomas objekta apskates vieta un laiks – darba dienās no plkst.9.00 līdz 12.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 64607081 (Valentīna Bebriša);

10. Ar izsoles norises kārtību var iepazīties Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības Rikavas pagasta pārvaldē, adrese: Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, tālr. 64607080, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Kontaktpersona komisijas priekšsēdētājs – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības „Rikavas pagasta pārvalde” vadītājs Andrejs Tārauds, tālr.64607080; e-pasts: info@rikava.lv

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0