Nekustamā īpašuma “Mehāniskās darbnīcas” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsole saimnieciskai darbībai

Publicēts 12.07.2018

1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Mehāniskās darbnīcas“, Ezermalas iela 2, c.Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636, nedzīvojamās telpas, ar kadastra numuru 7888 004 0221 001, lietošanas mērķis – saimnieciskai darbībai.

2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 0,23 (nulle euro, 23 centi) par 1 m2 mēnesī (bez PVN).

3. Izsoles objekts – divas telpas ar kopējo platību 58,2 m2.

4. Nomas termiņš (gadi) – 12 gadi.

5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2018. gada 19. jūlijam, plkst.10.30, Rēzeknes novada Silmalas pagasta pārvaldes 4. kabinetā, adrese: Saules iela 4, c.Gorņica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4630.

6. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.

7. Izsoles vieta un datums – Saules iela 4, c.Gorņica, Silmalas pagasta pagasta pārvalde, kab .Nr. 1., Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, 2018. gada 19. jūlijā, plkst.11.00.

8. Izsoles solis EUR 0,01/m2 (nulle euro, 1 cents par 1 m2)

9. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.15.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 26568623.

10. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada Silmalas pagasta pārvaldē, adrese: Saules iela 4, c.Gorņica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, kab.Nr. 4, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv un Silmalas pagasta pārvaldes mājas lapā www.silmala.lv.

11. Kontaktpersona – Silmalas komunālās saimniecības pārzinis Jānis Laizāns, mob. tālr. 26568623, e-pasts: info@silmala.lv.

Izsoles nolikums

 

 

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0