Nagļu ciemā notiks ūdenssaimniecības rekonstrukcija

Publicēts 02.01.2014

2013.gadā Rēzeknes novada Nagļu pagasts ir parakstījis ūdenssaimniecības attīstības projektu „Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ar ERAF līdzfinansējumu 298 691,70 LVL apjomā.

Realizējot projektu, tiks nodrošināts kvalitīvs centralizētās ūdens apgādes pakalpojums Nagļu ciema iedzīvotājiem. Samazināsies ūdens zudumi, pazemes ūdens resursi tiks izmantoti racionāli. Rekonstruējot un pārslēdzot esošo kanalizāciju tiks novērstas  kanalizācijas tīklu avārijas, kas savukārt novērsīs  gruntsūdeņu piesārņojumu un samazinās notekūdeņu infiltrāciju augsnē.

Nozīmīgākās projekta aktivitātes ir:

  •  Esošā Centra sistēmas urbuma rekonstrukcija,
  • ŪAS izbūve Centra sistēmā,
  • Jauna hidrofora uzstādīšana Centra sistēmā,
  • Centra sistēmas vecā hidrofora demontāža,
  • Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Centra sistēmā, 65m3/dnn ,
  • Centra KSS rekonstrukcija, Centra sistēmas ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 900 m,
  • Zvīņu sistēmas ūdensapgādes tīklu paplašināšana (sacilpošanai), L = 100 m,
  • Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Zvīņu sistēmā 150 m,
  • Centra sistēmas kanalizācijas tīklu rekonstrukcija – 500m,

Būtiski ir ekonomiskie un vides piesārņojuma samazināšanās ieguvumi. Rekonstruējot nolietotos kanalizācijas tīklus, tiek novērstas notekūdeņu noplūdes, uzlabota notekūdeņu attīrīšanas efektivitāte, kas ietekmē Nagļu ciema dabas resursu un ainavas ilgtspējīgu attīstību. Veiktie uzlabojumi ūdenssaimniecības sistēmā novērš vides degradāciju un vienlaikus tiek nodrošināta augstāka dzīves kvalitāte Nagļu ciemā.

Būvdarbi paredzēti 2014.gada vasarā, šobrīd ir uzsākta tehniskā projekta izstrāde, kuru veic SIA „Ekolat”.

Viktors Vasiļevskis

Nagļu pagasta pārvaldes vadītājs

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0