Meža cirsmas izsole Stoļerovas pagastā

Publicēts 26.05.2020

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 21. maija sēdes (protokols Nr.14, 10.§, 4.punkts) lēmumu “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Stoļerovas meži”, Stoļerovas pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli”, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība “Stoļerovas pagasta pārvalde “ paziņo par nekustamā īpašuma “Stoļerovas meži”, kas atrodas Rēzeknes novada Stoļerovas pagastā ar kadastra Nr. 7856 003 0064, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 005 0045 platība 4,83 ha atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt informāciju Stoļerovas pagasta pārvaldē pie lietvedes Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, Stoļerovas pagasta pārvaldes telpās darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.00, līdz 2020. gada 9. jūlijam. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

Izsoles objekta apskate saskaņojama pa tālruni 29423522 līdz 2020. gada 8. jūlijam. Pieteikumu reģistrācija izsolei notiks Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ‘’Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība „ Stoļerovas pagasta pārvalde”, lietvedībā: Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads līdz 2020. gada 9. jūlijam plkst. 9.00.

Izsole notiks Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, Stoļerovas pagasta pārvaldes telpās 2020. gada 9. jūlijā plkst. 10.00. Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 37 000,00 (trīsdesmit septiņi tūkstoš eiro, 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Izsoles solis ir EUR 1000,00 ( viens tūkstotis eiro, 00 centi ).

Nosolītājam piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz 2020. gada 17. jūlijam ar pārskaitījumu.

Informācija pa tālruņiem 64644192; 29423522 vai e-pastu: info@stolerova.lv .

Izsoles noteikumi
Cirsmas pieteikums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0