Izsole

Publicēts 09.11.2017

Nomas izsoles objekts – nekustamā īpašuma “Vecružinas katlu mājas ēka “, Ezermalas ielā 2, c.Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636, nedzīvojamās telpas, ar kadastra numuru 7888 004 0221 002, kopplatība- 396,1 m2, lietošanas mērķis – saimnieciskai darbībai.

Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Vecružinas katlu mājas ēka” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomu saimnieciskai darbībai 

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0