Uzsākta tehniskā projekta izstrāde Sakstagala pagasta Ciskādu ciema ūdenssaimniecībai

Publicēts 04.03.2014

Sakstagala pagasta pārvalde ir uzsākusi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” tehniskā projekta izstrādi, kuru veic uzņēmums SIA „Ekolat”.  Projekts tiek īstenots ERAF atbalsta aktivitātē 3.4.1. 1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”, paredzot Eiropas Struktūrfondu atbalstu 346 102 EUR, kopējās projekta izmaksas 407 179 EUR.

Projekta ietvaros ir paredzēta  jauna artēziskā urbuma izbūve, dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve (q=4,6 m3/h), ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (L=1370 m), vecā urbuma tamponēšana. No jauna Ciskādu ciemā uzbūvēs  bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūve (q=16 m3/dnn). Šobrīd tiek meklēti tehniskie risinājumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izvietojumam un darbībai. Ir paredzēta arī kanalizācijas tīklu izbūve (L=1030 m).

Kopumā projekta īstenošana atstās labvēlīgu ietekmi uz Ciskādu ciema fizisko un antropogēno vidi, samazinās antropogēno ietekmi caur novadgrāvi uz Čečoras upi, kas ir Rēzeknes upes pieteka, samazinās vidē novadītā piesārņojuma daudzumu no vides prasībām neatbilstoši apsaimniekotām krājtvertnēm, kas ir eitrofikācijas cēlonis, novērsīs potenciālos piesārņojuma avotus, pozitīvi ietekmēs vides un dabas aizsardzības normatīvo prasību ievērošanu Sakstagala pagastā.

Ūdensvada rekonstrukcijas rezultātā samazināsies dzeramā ūdens noplūdes (zudumi sastāda 52,4%, pēc projekta realizācijas – 32,6%), līdz ar to samazināsies nelietderīgi izmantotā ūdens daudzums, samazināsies iegūtā ūdens daudzums, rēķinot uz vienu patērētāju. Jaunas artēziskās akas un ūdens sagatavošanas stacijas izbūve nodrošinās kvalitatīvu ūdens piegādi Ciskādu ciema iedzīvotājiem. Kanalizācijas tīklu izbūve un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecības rezultātā, tiks panākta notekūdeņu apsaimniekošana atbilstoši normatīvajām prasībām.

Kanalizācijas tīklu izbūve radīs priekšnoteikumus septiķu un krājtvertņu likvidācijai un samazinās individuālo kanalizācijas septiķu skaitu, tādējādi novēršot potenciālo virszemes ūdeņu piesārņojumu ar kanalizācijas septiķu noplūdēm.

Olga Muravjova

Sakstagala pagasta pārvaldes vadītāja

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0