Atkārtotā izsolē pārdod Rēzeknes novada nekustamo īpašumu „Mākoņkalna pamatskola”

Publicēts 28.09.2020

Izsoles objekts – Rēzeknes novada nekustamais īpašums „Mākoņkalna pamatskola”, atrodas Mākoņkalna pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7872 008 0257. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala (kad. apz. 7872 008 0529) 7111 m2 platībā un skolas ēkas (kad. apz. 7872 008 0257 001) 978.0 m2 platībā.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena – – EUR 28 610.20 (divdesmit astoņi tūkstoši seši simti desmit euro, 20 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Visa nosolītā nekustamā īpašuma cena tiek samaksāta euro.

Izsoles solis – EUR 320,00 (trīs simti divdesmit euro, 00 centi).

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2020. gada 28. septembrī plkst.13:00 un noslēdzas 2020. gada 28. oktobrī plkst. 13:00.

Pretendentu reģistrācija notiek no 2020. gada 28. septembra plkst. 13:00 līdz 2020. gada 18. oktobra plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā izsoļu dalībnieku reģistrā pēc oficiāla paziņojuma par izsoli publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv

Izsoles pretendenti- fiziskas personas, kuras vēlas savā vai cita vārdā vai juridiskās personas vārdā pieteikties izsolei, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Izsoles reģistrācijas maksa – EUR 20,00 (divdesmit euro, 00 centi),

Izsoles nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. EUR. 2 861.02 (divi tūkstoši astoņi simti sešdesmit viens   euro, 02 centi), ieskaitāma Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Mākoņkalna pagasta pārvalde”, reģ. Nr.40900027411  AS “Swedbank” norēķinu kontā: Nr.LV56HABA0551046661635, kods HABALV22. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv un https://izsoles.ta.gov.lv pēc sludinājuma publicēšanas elektronisko izsoļu vietnē.

Izsoles noteikumi

Bilde_1IMG_2926

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0