Žogu būvniecība

Publicēts 07.02.2019

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 1. pielikumu žogs ir I grupas inženierbūve.

Žoga būvniecībai izvirzīto prasību nosacījumi ir atkarīgi no vietas, kurā tiek plānota žoga būvniecība.

Jānošķir divas situācijas – žogs, kas tiks būvēts publiskajā ārtelpā un žogs, kas tiks būvēts ārpus publiskās ārtelpas.

Par publisko ārtelpu ir uzskatāma sabiedrībai pieejama teritorija un telpa, ko veido ielas, bulvāri, laukumi, parki, dārzi, skvēri, pagalmi, krastmalas, pasāžas, promenādes un citas vietas, kas nodotas publiskai lietošanai neatkarīgi no to īpašuma piederības. Piemēram, ciema teritorijā esošs parks ir uzskatāms par publisko ārtelpu; robeža starp diviem zemes gabaliem nav publiska ārtelpa.

Žoga būvniecībai publiskajā ārtelpā būvvaldē ir jāiesniedz vienkāršota būvniecības ieceres dokumentācija – paskaidrojuma raksta I daļa saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumu Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 15.1.apakšpunktu. Minēto dokumentāciju fiziskā persona ir tiesīga sagatavot patstāvīgi, nevēršoties pie sertificēta būvspeciālista.

Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumu Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 6. punkts noteic, ka paskaidrojuma raksts vai cita būvniecības ieceres dokumentācija nav nepieciešama žoga būvdarbiem ārpus publiskās ārtelpas. Šajā gadījumā žoga būvniecība ir jāsaskaņo ar zemes gabala īpašnieku, būves īpašnieku vai, ja tāda nav, tad ar zemes gabala, būves tiesisko valdītāju un trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas, ja normatīvajos aktos par saskaņojuma nepieciešamību nav noteikts citādi, un ievērojot citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Tāpēc, ja tiek plānota žoga būvniecība starp diviem zemes gabaliem, būvvaldē būvniecības dokumenti nav jāiesniedz. Saskaņojums notiek privātā kārtā. Vēlams saskaņojumu noformēt rakstiski, piemēram, uz zemes robežu plāna kopijas norādot būvējamā žoga parametrus, trasi un parakstoties.

Ievērībai – Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada 1. augusta saistošie noteikumi Nr.3 “Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izvirza prasības žoga izskatam. Necaurredzamus žogus augstumā virs 1,2 m izvietot tikai ap pagalmu un ēkām. Robežžogi abiem kaimiņiem jāizbūvē un jāuztur kārtībā kopīgi, turklāt žogam gar visu robežu jābūt pēc iespējas vienā stilā. Žogiem gar ielām un ceļiem jābūt ne augstākiem par 1,8 m, izņemot teritorijas, kuru žogu augstumi noteikti saskaņā ar teritorijas specifisko izmantošanu. Gar ielām un ceļiem nav atļauta blīvu un necaurredzamu žogu būvniecība, izņemot, ja tas ir nepieciešams teritorijas aizsardzībai no trokšņa un putekļu piesārņojuma, saskaņojot to ar ielas vai ceļa īpašnieku vai tiesisko valdītāju. Žogiem „Rūpniecības apbūves teritorijā (R)” un „Tehniskās apbūves teritorijā (Ta)” teritorijās jābūt augstumā no 2 m līdz 2,5 m. Pieļaujams izvietot necaurredzamus žogus, ja tas nepieciešams slēgtas ražošanas zonas nodrošināšanai. Nav atļauta dzeloņstiepļu vai tām pielīdzinātu surogātmateriālu (metāllūžņi, plastmasas atgriezumi u.tml.) izmantošana žogos.

Rēzeknes novada būvvalde

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0