Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 014 0263 izsoles rezultātiem Silmalas pagastā

Publicēts 23.01.2019

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 3. janvāra lēmumu ”Par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 014 0263 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 9.§), 2019. gada 15. janvārī noslēgts zemes nomas līgums Nr.1, nomā nodota pašvaldībai piekritīgā zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 7888 014 0263- 1,7 ha platībā. Līgums stājas spēkā ar 03.01.2019 un ir spēkā līdz 02.01.2031.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0