Neapbūvētas zemes vienības Silmalas pagastā nomas tiesību izsole

Publicēts 26.02.2019

Neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0087 Silmalas pagastā nomas tiesību izsole

Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 6. martā, plkst.12.00.

Izsoles veids: mutiska izsole

Izsoles objekts: neapbūvētas zemes nomas tiesības

Zemes vienības kadastra apzīmējums: 7888 004 0087

Zemes vienības statuss: pašvaldībai piekritīgā zeme

Administratīvā teritorija: Silmalas pagasts

Atrašanās vieta: “Vecružina”

Iznomājamā platība: 3.4 ha

Zemes vienība uzmērīta: Nē

Ierakstīta zemesgrāmatā: Nē

Kadastrā reģistrētais lietošanas mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods: 0101

Iznomāšanas mērķis: lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām

Konstatēti apgrūtinājumi: ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem.

Cita informācija: Zemes vienības kopējā platība 4,1 ha. Lauksaimnieciskai izmantošanai nododama nomā daļa no zemes vienības kopējās platības, jeb 3,4 ha. Augsne iepriekšējos gados tikusi apstrādāta. Augsnes virsma- līdzena. Vietām konstatēta krūmu/kārklu apaugumi augstumā līdz 5 metriem. Meliorācijas sistēmas nav vai arī tā pilnvērtīgi nedarbojas. Piekļūšana Objektam tiek nodrošināta no Valsts reģionālā autoceļa P59 Viļāni –Ružina-Malta; no pašvaldības autoceļa 8838 Vecružina-Tarakanovka.

Citi nosacījumi: apbūve un apakšnoma nav atļauta, papildus nomas maksai ir maksājams nekustamā īpašuma nodoklis

Nomas līguma termiņš: līdz izmaiņām pašvaldības tiesībās iznomāt šo zemi, bet ne ilgāk kā 12 gadi (līdz 20.03.2031.)

Izsoles sākuma nomas maksa (EUR, bez PVN): 75,00 (gadā par zemes vienību)

Pieteikšanās termiņš: līdz 6. martam, plkst.10.00

Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 6. martā, plkst.12.00.

Pieteikšanās vieta: Silmalas pagasta pārvalde

Zemesgabala apskates vieta un laiks: Iepriekš sazinoties ar Silmalas pagasta zemes lietu speciālisti Marinu Borisovu pa tālruni: 28223706

5 6

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0