Publicēts 03.04.2018
Tiks īstenots projekts „Sporta tērpu iegāde sporta klubam „Magnen””
No 2012. gada biedrība „Sporta klubs „Magnen”” aktīvi veicina dažādu sporta veidu popularizēšanu un attīstību Rēzeknes novadā, organizējot un atbalstot sporta pasākumus Latvijas un starptautiskā mērogā, aicinot ikvienam vēlmi būt fiziski aktīvam un dzīvot veselīgu dzīvesveidu
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.04.2018
Uzsākta projekta „Tautas tērpu iegāde Verēmu pamatskolas skolēnu koncertdarbībai” realizācija
2004.gadā Verēmu pamatskolā tika atjaunota tautas deju tradīcija ar mērķi dot iespēju Verēmu pamatskolas skolēnam apgūt prasmes kustību un deju jomā, nepieciešamās iemaņas kolektīvajā dejošanā, skatuves kultūrā un tautas tērpa valkāšanā, piedalīties skolas, pagasta, novada, reģiona rīkotajos pasākumos, skatēs, festivālos. Verēmu pamatskolas skolēnos tiek veicināta interese par dejas mākslu, mūziku, Latvijas kultūras vērtību un tradīciju saglabāšanu, kopšanu un attīstību, Dziesmu un deju svētkiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.03.2018
Sakstagala pagasta projekts “Bērnu rotaļu laukuma “Bērnu smaids” izveide”
Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldei ir apstiprināts un uzsākta projekta Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000062 „ Bērnu rotaļu laukuma “Bērnu smaids” izveide” īstenošana, kas tika atbalstīts „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” Eiropas Lauksaimniecības Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 4. kārtas konkursā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.03.2018
Ir uzsākta projekta “Aparatūras iegāde fiziskās slodzes testu un fizisko īpašību funkcionālās diagnostikas veikšanai Rēzeknes novada iedzīvotājiem” realizācija
Uzsākta projekta aparatūras iegāde fiziskās slodzes testu un fizisko īpašību funkcionālās diagnostikas veikšanai Rēzeknes novada iedzīvotājiem” realizācija. Veicot aptauju un saņemot atbalsta vēstules no Rēzeknes novada sporta klubiem, biedrībām un sporta veidu komandām, Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu-jaunatnes sporta skola pārliecinājās, ka sen lolotā ideja, izveidot medicīnisko kabinetu ar speciālo aparatūru, kas nodrošinātu papildus veselības profilaktiskās pārbaudes novada sportistiem, kuri trenējas un startē paaugstinātās fiziskās slodzes režīmā – kļuva iespējama,
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.03.2018
“SKONAI” dziedātājiem projekta ietvaros iegādāti jauni tērpi un koncertaprīkojums
Pabeigta Rēzeknes novada pašvaldības LEADER projekta “Rēzeknes novada vokālās studijas "SKONAI" darbības atbalsts” īstenošana (biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā ES ELFLA projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”).
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.03.2018
Kaunatas vidusskolas komanda uzvar biznesa spēļu finālā Rīgā
23.martā Rīgā norisinājās biznesa spēles ‘’Ceļš uz bagātību’’ fināls, kurā piedalījās 9 komandas, tai skaitā Kaunatas vidusskolas komanda ‘’Surikāti’’, izcīnot pirmo vietu finālā!
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.03.2018
Atbalstīts projekts “Tautas tērpu iegāde Maltas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam “Rutuļi””
Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā Lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi projekta pieteikumu “Tautas tērpu iegāde Maltas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam “Rutuļi””(Nr.17-01-AL15-A019.2202-000043), kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu konkursu izsludināja biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.03.2018
Atbalstīts projekts “Apgaismojuma nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai Maltas kultūras namā”
Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā Lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi projekta pieteikumu “Apgaismojuma nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai Maltas kultūras namā” (Nr.17-01-AL15-A019.2202-000061), kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu konkursu izsludināja biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.03.2018
Dricānu vidusskolas skolēni apmeklē Cēsis
Pirms pašām pavasara brīvdienām piektdien, 9. martā Dricānu vidusskolas 7.-9. klašu skolēni ESF projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros devās mācību vizītē uz Cēsīm.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.03.2018
Turpinās uzņēmējiem nozīmīgu ceļu pārbūves Rēzeknes novadā
Kopš 2017.gada 18.septembra ir uzsākta Rēzeknes pilsētas domes Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.5.6.2.0/16/I/018 “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošana. Rēzeknes novada pašvaldība ir minētā projekta partneris un projektā laikā veiks novada uzņēmējiem nozīmīgu 13 (!) autoceļu un ielu pārbūves darbus veicot asfalta vai divkārtu virsmas apstrādes seguma izbūvi šiem ceļiem
 Lasīt vairāk