Uzsākta projekta „Tautas tērpu iegāde Verēmu pamatskolas skolēnu koncertdarbībai” realizācija

Publicēts 03.04.2018

Pirmais tautas deju pulciņš Verēmu pamatskolā tika organizēts pirms 20 gadiem. Jaunu impulsu Verēmu pamatskolā tautas dejas piedzīvoja 2004.gadā, kad par tautas deju pulciņa vadītāju kļuva Gunita Kiseļova.
Šobrīd Verēmu pamatskolas skolēni dejotprasmi apgūst Mairas Gribustes vadībā. Ik gadu Verēmu pamatskolas bērni aktīvi iesaistās gan skolas, gan pagasta organizētajos kultūras pasākumos un ikgadējās novada un reģiona skatēs. Ik gadu Verēmu pamatskolas skolēni piedzīvo izaugsmi, par to liecina punktu skaits un žūrijas novērtējums ikgadējās skatēs.
Lai turpinātu arī turpmāk Verēmu pamatskolas skolēni sevi attīstīt dejas mākslā, veicināt dejotprieku, piederības apziņu kolektīvam, publicējot koncertos, skatēs, sadaņčos rūpīgi un ar prieku apgūtās tautu dejas un iepriecinot skatītājus un vērtētājus ar dejas valodā izstāstītiem stāstiem par senču tradīcijām un ieražām, biedrība „Vienota Ģimene” sadarbībā ar Vērēmu pagasta pārvaldi un Verēmu pamatskolu izvērtēšanai iesniedza projekta „Tautas tērpu iegāde Verēmu pamatskolas skolēnu koncertdarbībai” iesniegumu biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
Projekta mērķis ir iegādāties tautas tērpus Verēmu pamatskolas 5.-6. klases skolēnu aktīvai koncertdarbībai Vērēmu pagasta, Rēzeknes novada, Latgales reģiona un valsts mēroga pasākumos, tādējādi veicinot latviešu tautas deju tradīciju mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu Rēzeknes novadā, sekmējot lauku iedzīvotāju iesaisti mūsdienu kultūras procesos, dažādojot brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Sabiedriskā labuma projekta „Tautas tērpu iegāde Verēmu pamatskolas skolēnu koncertdarbībai” kopējā attiecināmā izmaksas summa ir 4992.00 EUR. Projekta priekšfinansēšanas avoti ir: 10% jeb EUR 499.20 – Vērēmu pagasta pārvalde, 90% jeb EUR 4492.80 – pieprasītais publiskais finansējums no Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.
Projekta īstenošanas termiņš ir 2018. gada 31. oktobris. 24 tautas tērpu komplekti tiks iegādāti no biedrības „Ludzas amatnieks”.

Biedrības „Vienota Ģimene”
valdes locekle Natālija Bernānelogo111

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0