Paziņojums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai

Publicēts 13.02.2020

Rēzeknes novada dome 2020. gada 6. februārī pieņēma lēmumu (protokols Nr. 5, 3.§) “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Rēzeknes novada Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, kas izstrādāts atbilstoši pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un ievērojot citus nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. Tajā, līdzsvarojot personu un sabiedrības intereses ar teritorijas ilgtspējīgas attīstības iespējām, tiek noteikts funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, reglamentēti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un aprobežojumi.

Rēzeknes novada Teritorijas plānojums ir saistošs juridiskām un fiziskām personām, kuriem ir īpašumi un kas darbojās novada teritorijā.

Savukārt Vides pārskats ir atsevišķs dokuments, kas nosaka, apraksta un novērtē teritorijas plānojuma īstenošanas ietekmi uz vidi, ņemot vērā plānošanas dokumenta mērķus un darbības jomu.

Pirmās publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi tiks izvērtēti un nepieciešamības gadījumā iestrādāti Teritorijas plānojumā. Dokumenti ar veiktajiem labojumiem atkārtoti tiks piedāvāti publiskai apspriešanai. Rēzeknes novada teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšana Rēzeknes novada domē ir paredzēta 2020.gada maijā.

Teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana tiks organizēta no 2020. gada 14. februāra līdz 16. martam. Dokumentu materiāli būs apskatāmi Rēzeknes novada pašvaldībā (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē) 17. kabinetā, pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 Publisko apspriešanu sanāksmju grafiks:

• Nautrēnu “Hallē”, Nautrēnu pag. Rogovkā – 2020. gada 3. martā plkst. 10.00

• Rikavas kultūras namā, Jaunības ielā 15, Rikavas pag. Rikavā – 2020. gada 3. martā plkst. 14.00

• Kaunatas tautas namā, Rāznas ielā 14, Kaunatas pag. Kaunatā – 2020. gada 4. martā plkst. 10.00

• Maltas pagasta pārvaldē, Brīvības ielā 6, Maltas pag. Maltā – 2020. gada 4. martā plkst. 15.00

• Rēzeknes novada pašvaldības lielajā zālē, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē – 2020. gada 5. martā plkst. 12.00

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt visās Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs, Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas 17. kabinetā (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē) darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30, vai arī elektroniski, sūtot uz e-pastu: info@rezeknesnovads.lv

Kontaktpersonas:
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema
e-pasts: anna.jaudzema@rezeknesnovads.lv,  tālrunis: 64607197

Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja-kartogrāfe
Tatjana Kārkliniece, e-pasts: tatjana.karkliniece@rezeknesnovads.lv, tālrunis: 64607205

Lēmums

Ziņojums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādi

1. Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcija:

Rēzeknes novada funkcionālā zonējuma karte

Rēzeknes novada pagastu funkcionālo zonējumu kartes:

Audriņu pagasta funkcionālā zonējuma karte
Bērzgales pagasta funkcionālā zonējuma karte
Čornajas pagasta funkcionālā zonējuma karte
Dricānu pagasta funkcionālā zonējuma karte
Feimaņu pagasta funkcionālā zonējuma karte
Gaigalavas pagasta funkcionālā zonējuma karte
Griškānu pagasta funkcionālā zonējuma karte
Ilzeskalna pagasta funkcionālā zonējuma karte
Kantinieku pagasta funkcionālā zonējuma karte
Kaunatas pagasta funkcionālā zonējuma karte
Lendžu pagasta funkcionālā zonējuma karte
Lūznavas pagasta funkcionālā zonējuma karte
Mākoņkalna pagasta funkcionālā zonējuma karte
Maltas pagasta funkcionālā zonējuma karte
Nagļu pagasta funkcionālā zonējuma karte
Nautrēnu pagasta funkcionālā zonējuma karte
Ozolaines pagasta funkcionālā zonējuma karte
Ozolmuižas pagasta funkcionālā zonējuma karte|
Pušas pagasta funkcionālā zonējuma karte
Rikavas pagasta funkcionālā zonējuma karte
Sakstagala pagasta funkcionālā zonējuma karte
Silmalas pagasta funkcionālā zonējuma karte
Stoļerovas pagasta funkcionālā zonējuma karte
Stružānu pagasta funkcionālā zonējuma karte
Vērēmu pagasta funkcionālā zonējuma karte

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Paskaidrojuma raksts

 2. Vides pārskata projekts

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0