Informācija par asenizatoru pakalpojumu reģistrēšanu Rēzeknes novadā

Publicēts 07.01.2020

2017. gada 1. jūlijā stājās spēkā Ministru Kabineta noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu. Jaunās prasības attiecas uz ikvienu ciemā vai pilsētā reģistrētu īpašumu, ja māja, dzīvoklis (vai vasaras namiņš) nav pieslēgti centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Noteikumi neattiecas uz lauku teritorijām, tostarp viensētām. Visas ciemu un pilsētu individuālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, krājtvertnes un septiķi, kas nav pievienoti centralizētai kanalizācijas sistēmai, tiek reģistrēti īpašā pašvaldību datubāzē un tiem noteiktas jaunas apsaimniekošanas prasības.

Līdz ar jaunajiem noteikumiem ir radusies nepieciešamība pēc papildus asenizācijas pakalpojumiem attiecīgajās teritorijās. Rēzeknes novada pašvaldība 2018. gada 6. decembra domes sēdē ir apstiprinājusi saistošos noteikumus par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību. Tie nosaka prasības arī asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem. Lai fiziska vai juridiska persona varētu tikt reģistrēta kā decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs, tai ir jābūt tiesīgai veikt kravu autopārvadājumus ar specializētu transportlīdzekli (izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu), jābūt bez nodokļu parādiem un jābūt noslēgtam līgumam ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietu īpašnieku. Reģistrācijas iesniegums un minimālās prasības apliecinošie dokumenti iesniedzami personīgi pašvaldībā, elektroniski vai iesūtāmi pa pastu. Asenizatora iesniegums tiek izskatīts un atbilde sniegta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas.

Rēzeknes novada pašvaldība aicina komersantus aktīvāk izmantot šo iespēju un reģistrēties asenizatoru reģistrā, lai sniegtu decentralizētās kanalizācijas pakalpojumus pašvaldības teritorijā. Pašlaik Rēzeknes novada pašvaldībā ir reģistrēts viens asenizators, kas sniedz decentralizētās kanalizācijas pakalpojumus – SIA “Rēzeknes ūdens” (tālr. 64625066, 64622016).

Informācija par asenizatoru reģistrācijas kārtību, prasības un iesniedzamās dokumentācijas saraksts atrodami Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā: Saistošie noteikumi Nr. 19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā” (saite: http://horse.rezeknesnovads.lv/saistosie-noteikumi/)

Rēzeknes novada pašvaldība

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0