Vides pārraudzības valsts birojs piemēro Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Rēzeknes novada teritorijas plānojumam

Publicēts 26.06.2019

Rēzeknes novada pašvaldībā 2019. gada 21. marta domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 7 9.§ par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādi. Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5. pantu, pašvaldība konsultējās ar Valsts vides dienesta Rēzeknes Reģionālo vides pārvaldi, Veselības inspekciju un Dabas aizsardzības pārvaldi par teritorijas plānojuma īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Institūciju konsultāciju rezultāti, kā arī pašvaldības iesniegums tika nosūtīti Vides pārraudzības valsts birojam likumdošanā noteiktajā kārtībā.

2019. gada 21. jūnijā pašvaldībā tika saņemts Vides pārraudzības valsts biroja Lēmums Nr. 4-02/33, kurā Birojs, izvērtējot tam pieejamo dokumentāciju, piemēroja Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) procedūru Rēzeknes novada teritorijas plānojumam. Tā mērķis ir izvērtēt plānošanas dokumenta īstenošanas radīto iespējamo ietekmi uz vidi un iesaistīt sabiedrību dokumenta apspriešanā un lēmumu pieņemšanā, kā arī izstrādāt priekšlikumus, lai novērstu vai samazinātu iespējamo negatīvo ietekmi. Stratēģiskais novērtējums tiks veikts Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādes laikā.

Informācija par iespēju iepazīties ar Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projektu tiks ievietota novada tīmekļvietnē. Tāpat iedzīvotāji tiks informēti par dokumenta sabiedriskās apspriešanas sanāksmju norises laiku un vietu.

Rēzeknes novada Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Tatjana Volka

Lēmums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0