VIAA „Erasmus +” programmas pozitīvā pieredze Rēzeknes novada Kaunatas vidusskolā

Publicēts 09.03.2017

Vēl nesen VIAA „Erasmus +” un Comenius programmas Kaunatas vidusskolā asociējās lielākoties ar skolotāju un skolēnu mobilitātēm uz ES partnervalstīm ar mērķi iepazīt ārvalstu skolu pieredzi un dalīties savā caur angļu valodas komunikācijas paplašināšanu. Bet šajā mācību gadā Kaunatas vidusskolas skolotāji ieguva jaunu pieredzi: 2016.g. Kaunatas vidusskolas administrācija, sadarbojoties ar skolotāju komandu, uzrakstīja un iesniedza VIAA “Erasmus +” programmas K1 aktivitātes ietvaros projektu “Radošuma un uzņēmējdarbības spēju attīstīšana vidusskolēniem”.

Saņemot projekta apstiprinājumu, skola uzsāka projekta īstenošanu, un laikaposmā no 2016. gada septembra līdz 2016.gada decembrim piecas Kaunatas vidusskolas skolotājas – Skaidrīte Ūzuliņa, Evita Kairiša, Marina Ameļčenkova, Līga Uzulnīce un Ināra Paramonova – guva jaunu, inovatīvu, izcilu pieredzi profesionālajā pilnveidē, apmeklējot starptautiskos tālākizglītības kursus projekta “Erasmus +” Nr 2016-1-LV01-KA101-022510 “Radošuma un uzņēmējdarbības spēju attīstīšana vidusskolēniem” ietvaros Kiprā, Spānijā un Slovēnijā.

Atgriežoties katra no projekta mobilitāšu dalībniecēm dalījās gūtajā pieredzē ar saviem kolēģiem. Pēc visu skolotāju mobilitāšu īstenošanas tika izveidota un ar Rēzeknes novada Izglītības pārvaldi saskaņota pedagogu profesionālās pilnveides 8 akadēmisko stundu A programma „Radošuma un uzņēmējdarbības spēju attīstīšana”. Kursu programmas mērķis bija iepazīstināt skolotājus ar jaunākajām pedagoģiskajām pieejām radošuma un uzņēmējdarbības attīstīšanā skolēniem, daloties pieredzē, kas gūta, apmeklējot starptautiskos tālākizglītības kursus par tēmu “Radošuma un uzņēmējdarbības spēju attīstīšana vidusskolēniem” projekta “Erasmus +” Nr 2016-1-LV01-KA101-022510 ietvaros.

2017. gada 24. februārī pedagogu profesionālās pilnveides kursus „Radošuma un uzņēmējdarbības spēju attīstīšana” apguva 26 Kaunatas vidusskolas skolotāji. Profesionālās pilnveides kursu laikā pedagogi iepazina 9 līderības stilus caur 3 inteliģences dimensijām – ķermenis, prāts, sirds; sociāli emocionālās kompetences teorijas vēsturisko attīstību, līderu sociāli emocionālās kompetences būtību. Skolotāji guva priekšstatu par Spānijas izglītības sistēmu, strukturēto mācīšanos un Spānijas kultūrvēsturisko dimensiju. Apguva pašmācības stratēģijas, ko var izmantot svešvalodu prasmju pilnveides procesā. Darba grupās skolotāji apguva biznesa projektu veidošanas principus skolēnu uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanai Skolotāji iepazinās ar publiskās runas pamatprincipiem un atgriezeniskās saites veidošanu iedvesmojoša mācību procesa kontekstā.

Kursu nodarbības ievadīja Kaunatas vidusskolas direktore Skaidrīte Ūzuliņa, kas apmeklēja starptautiskos tālākizglītības kursus “Intelligent Leadership -Use Enneagram to Bring out the Best inYourself” (“Prātīgā līderība-Ennegram lietošana sevis pilnveidē”) Kipras pilsētā Limassolā. Direktore iepazīstināja skolotājus ar Tuvo Austrumu filozofijā balstīto līderības teoriju. Aktivitātes laikā skolotāji centās atpazīt savu līderības stilu caur tā izpausmes aprakstu. Skolotājiem tika dota iespēja iepazīt katra līderības stila ietekmi uz apkārtējiem, iepazīties ar tā stiprajām un vājajām pusēm.

Darba gaitas turpinājumā angļu valodas skolotāja Marina Ameļčenkova iepazīstināja kolēģus ar gūto pieredzi Spānijas pilsētā Malagā, kur mobilitātes ietvaros „Structured Study Visit & training seminar”(„Strukturēti skolu apmeklējumi un apmācību seminārs“) skolotāja iepazina Spānijas izglītības sistēmas struktūru. Piecu dienu laikā skolotāja apmeklēja dažādas Spānijas mācību iestādes – gan valsts, gan privātās. Skolotāja atzina, ka Spānijas un Latvijas izglītības sistēmas ir samērā līdzīgas. Tomēr kā būtiskāko atšķirību viņa minēja iejūtīgo attieksmi pret skolēnu Spānijas skolās. Tā, piemēram, ja skolēns ir atnācis uz skolu sliktā noskaņojumā, viņš netiek pielaists pie mācībām, bet tiek pavadīts uz bibliotēku, kur pedagoga vadībā tiek uzlabots skolēna emocionālais stāvoklis, līdz skolēns var atgriezties mācību procesā. Skolotājs Spānijas skolās tiek pozicionēts kā konsultants, atbalstītājs. Katrā klasē darbojas skolotāja palīgi. Parasti tie ir pedagoģijas studenti, kas ne tikai palīdz organizēt darbu stundā, bet arī gūst pedagoģisko pieredzi. Skolēniem ir pieejamas visas jaunākās tehnoloģijas, īpaši tas sakāms par privātajām skolām.

Darbojoties gan grupās, gan individuāli kursu dalībnieki guva ieskatu angļu valodas pašmācības stratēģijās, ko latviešu valodas skolotāja Ināra Paramonova bija apguvusi tālākizglītības kursos “Selflearning Strategies- a Guide to Becoming an Autonomous Learner of English” (“Pašmācības stratēģijas-ceļvedis, kā kļūt par neatkarīgu angļu valodas apguvēju”) Kipras pilsētā Limassolā. Angļu valodas pašmācības stratēģijas tiek balstītas sava darba un laika plānošanā un ir izmantojamas jebkuras svešvalodas apguvei. Vienas no būtiskākajām pašmācības stratēģijas pamatnostādnēm – izvirzīt skaidrus valodas apguves nepieciešamības iemeslus, motīvus, veicinot motivāciju, un uztvert valodu kā vienotu veselumu.

Mūsdienās uzņēmējdarbība nav iedomājama bez svešvalodu zināšanām. To, caur empīrisko pieeju, uzskatāmi demonstrēja mājturības skolotāja Līga Uzulnīce, daloties pieredzē, kas iegūta tālākizglītības kursos “Teaching entrepreneurship” (“Uzņēmējdarbības pamatu mācīšanas metodes”) Slovēnijas galvaspilsētā Ļubļanā. Kaunatas skolotāji caur praktisko darbošanos iepazina biznesa projekta un biznesa plāna atšķirības un veidošanas pamatprincipus. Nodarbību laikā skolotāja dalījās iespaidos par aktīvo darbošanos starptautisko kursu nodarbību laikā Slovēnijā, par gūtajām idejām, atšķirīgo, kreatīvo skatījumu uz uzņēmējdarbību, ko demonstrēja citu valstu kolēģi.

Kursu noslēgumā visiem bija iespēja noklausīties sākumskolas skolotājas Evitas Kairišas gūto pieredzi tālākizglītības kursos “Train the inspiring teacher-permission to be yourself” (“Mācies būt iedvesmojošs skolotājs-ieskaties sevī”) Kipras pilsētā Limassolā, kur viņai bija iespēja caur grupu darbu iepazīt iedvesmojošas mācīšanās pamatprincipus, pilnveidot zināšanas un prasmes mācīšanas un mācīšanās stratēģijās, iepazīt Karenas Horni sociālos stilus, praktizēt publiskās runas iemaņas, dalīties savā pieredzē un iepazīt starptautisko pieredzi iedvesmojoša mācību procesa organizēšanā.

Pateicoties dažādajām mācību darba formām, gūtajam ieskatam inovatīvajās psiholoģijas un pedagoģijas pamatnostādnēs un pieredzei, kurā dalījās mācību mobilitāšu dalībnieki, Kaunatas vidusskolas skolotāji paplašināja un pilnveidoja savas profesionālās zināšanas un prasmes, guva uzmundrinājumu turpmākajam darbam.

Jāpiebilst, ka darba valoda visos starptautiskajos tālākizglītības kursos bija angļu valoda, kas kalpo kā apliecinājums kolēģu kompetencei un pamudinājums arī citiem skolotājiem apgūt angļu valodu, ko šogad Kaunatas vidusskolā veic 15 skolotāji, apmeklējot angļu valodas nodarbības skolotājas Marinas Ameļčenkovas vadībā ar projekta “Erasmus +” finansiālo atbalstu.

Pateicoties VIAA programmas “Erasmus +” piedāvātajām iespējām, Kaunatas vidusskolas skolotāji paplašināja savas zināšanas, ieguva jaunas atziņas, pilnveidoja savu profesionalitāti un realizēja projektā paredzētos mērķus. Ieguvēji no projekta realizēšanas ir gan Kaunatas vidusskolas skolotāji, gan, protams, skolēni, jo gūto pieredzi skolotāji izmantos mācību procesā.

Aprīļa mēnesī tiek plānotas nodarbības Kaunatas vidusskolas vidusskolēniem par līderību un uzņēmējdarbības organizēšanu, attīstīšanu, biznesa projekta un biznesa plāna izstrādi. Ne tikai vidusskolēniem, arī Kaunatas vidusskolas skolēnu vecākiem pavasarī tiks piedāvāta iespēja iepazīties ar projekta ieguvumiem. Bet tuvākajā laikā apmeklēt pedagogu profesionālās pilnveides A programmas „Radošuma un uzņēmējdarbības spēju attīstīšana” kursus tiks aicināti Rēzeknes novada skolotāji.

Ināra Paramonova

Foto: Guna Savicka

IMG_8389IMG_8403

 

logo logo1

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0