Tiskādu vidusskola

Publicēts 03.03.2017

Tiskādu vidusskola atrodas Rēzeknes novada Silmalas pagasta Vecružinā. Dibināta 1868.gadā (Tiskādu pareizticīgo draudzes sk., no 1920. Ružinas sešklasīgā pamatskola, no 1945. – Tiskādu nepilnā vidusskola, tagadējais nosaukums kopš 1953.) Tagadējā ēka celta 1975. g. No 1955. līdz 1985. gadam par skolas direktoru strādāja Aleksandrs Vatulins (1921. – 1997.).  Viktors Kovaļovs (dz. 1952.g.) strādāja par direktoru no 1985.gada līdz 2014.gadam. No 2014. gada 1. oktobra skolas direktore ir Olga Miseviča.

Pamatojoties uz 19.03.2020. Rēzeknes novada domes sēdes protokola Nr.8 lēmumu par Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu vidusskolas reorganizāciju, Tiskādu vidusskolas struktūrvienība Kruķu sākumskola ir likvidēta ar 2020. gada 31. maiju, 2020./2021. mācību gadā nav paredzēta 10. klases atvēršana.

Skolas ārpusstundu aktivitātes.

Skolēni darbojas interešu izglītības pulciņos.

Tiskādu vidusskolā: vokālais ansamblis un solisti (1.-4.kl.),vokālais ansamblis un solisti (5.-9.kl.), instrumentālais ansamblis (3.-12.kl.), vokāli instrumentālais ansamblis (11.-12.kl.), leļļu teātris un teātris (5.kl.), „Brīnumkrāsas” (2.-6.kl.), sporta spēles (1.-12.kl.), izdzīvošanas ABC (6.-12.kl.), koriģējošā vingrošana ar mākslas vingrošanas elementiem (1.-6.kl.), leļļu teātris un teātris (3.kl.), EKO mode (5.-8.kl.), Deju grupa (1.-5.kl.), radošās darbnīcas – “Fantāziju pasaule” (1.-4.kl.), Latviešu tautas dzīvesziņa (4.-6.kl.).

Īpašie piedāvājumi skolēniem: pagarinātās dienas grupa, individuālās konsultācijas visos mācību priekšmetos, B kategorijas autovadītāju apmācība, A kategorijas traktora vadītāju apmācība, skolēnu apmācība uzņēmējdarbībā projekta „Esi līderis!” ietvaros, peldbaseina apmeklēšana 2., 3. un 7. klases skolēniem, tenisa nodarbības, Rēzeknes Tehnoloģijas akadēmijas tehniskās jaunrades interešu izglītības nodarbību apmeklēšana.

Skolas dalība projektos:

• Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

• Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kura mērķis ir sniegt skolēniem individuālo konsultatīvo atbalstu mācību priekšmetu apgūšanā. Projekta ietvaros skolā īsteno šādus pasākumus sākumskolas un pamatskolas skolēniem: individuālās speciālā pedagoga konsultācijas, nodarbības individualizētam mācību atbalstam matemātikā, praktiskās nodarbības dabaszinībās „KasKurKadis meklē atbildes”, nodarbības individualizētam mācību atbalstam ķīmijā, praktiskās nodarbības “Cipariņš eksperimentē”, mācību vizīte uz Jaundomes muižu, interešu izglītības programma „LEGO pasaule”. Sākumskolā strādās pedagoga palīgs, pedagoga palīgs STEM priekšmetos sākumskolā (matemātika un dabaszinības), dabaszinātņu nometne “Garā pupa”.

• Programma „Latvijas skolas soma”, kuras mērķis ir dāvāt iespēju visiem Latvijas bērniem un jauniešiem regulāri iepazīties ar profesionālās mākslas un kultūras klasiskajām vērtībām un laikmetīgajām izpausmēm, papildinot zināšanas un veidojot izpratni par norisēm arhitektūras, dizaina, teātra, mūzikas, vizuālās mākslas, dejas, literatūras, kultūras mantojuma un kinematogrāfijas jomās. Skolēni varēs bezmaksas apmeklēt vairākus koncertus, pasākumus, muzejus, izstādes, arhitektūras objektus, kultūras pieminekļus u.c.

• Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts Nr. 2018-1-RO01-KA229-049091_2 „Zwischen den Kulturen”. Projekta laikā skolēni pilnveidos vācu valodas zināšanas, sadarbosies ar Polijas, Čehijas, Rumānijas, Bulgārijas un Turcijas skolām, iegūs zināšanas un priekšstatus par dažādu valstu kultūrām un tradīcijām

Tradīcijas un svētku pasākumi: skolēni piedalās novada latviešu valodas mācību priekšmeta olimpiādē, Latvijas krievu mācībvalodas skolu atbalsts asociācijas teātra mākslas un skatuves runas konkursos, Rēzeknes novada skatuves runas konkursā. Skola ir slavena ar sporta tradīcijām – volejbolā, galda tenisā, skriešanā, futbolā, florbolā, vieglatlētikā. Katru gadu notiek rudens ziedu un dārzeņu izstādes, rudens un pavasara pārgājieni, iesvētīšana pirmklasniekos, tūrisma diena, bibliotēkas pasākumi un konkursi, Ziemassvētku mielasts skolēniem, kuriem mācību rezultāti ir no 7 līdz 10 ballēm, absolventu tikšanās vakars, mācību gada noslēguma pasākums “Mēs kļuvām par gadu vecāki”, Labdarības akcijas, mācību ekskursijas. Svētku pasākumi: Zinību diena, Tēvu diena, Skolotāju diena, Lāčplēša diena, Valsts proklamēšanas gadadiena, Ziemassvētku eglīte, Meteņi, Lieldienas, Ģimenes diena, Valentīndiena, Dzejas diena, Baltā galdauta svētki, Eiropas diena, Pēdējais zvans, izlaidumi.

skola2

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0