Tiks īstenots projekts „Lai grupa „Dūmi” tālu skan!”

Publicēts 07.08.2017

2001. gadā Verēmu pamatskolā tika dibināta vokāli – instrumentālā grupa „Dūmi” ar mērķi dot iespēju jebkuram muzicēt gribošam Verēmu pamatskolas skolēnam apgūt nepieciešamās iemaņas kolektīvajā muzicēšanā un piedalīties skolas, pilsētas, novada rīkotajos pasākumos, konkursos, tādējādi raisot skolēnos interesi par mūziku, instrumentu apgūšanas iespējām, attīstot fantāziju, ritma izjūtu, izkopjot prasmi klausīties, dodot iespēju kvalitatīvi un interesanti pavadīt brīvo laiku. Šīs grupas sastāvā ir 12 Verēmu pamatskolas skolēni. Skolu absolvējot, grupas sastāvs pastāvīgi mainās, taču nemainās talantīgais vokāli – instrumentālās grupas „Dūmi” skolotājs Jānis Pavlovskis.

Grupa piedalās Verēmu pamatskolas, Vērēmu pagasta, Rēzeknes novada pasākumos, dažādos konkursos: „Mans akorC”, „No Baroka līdz Rokam”, „Vara Talants”. „Dūmu” dalībnieki trīs reizes nedēļā sanāk kopā un mācās dziedāt un spēlēt dažādas dziesmas, ar kurām pārsteidz savus klausītājus. Lai turpmāk uzturētu augstu mūzikas instrumentu apguves līmeni, piesaistītu jaunus dalībniekus, turpinātu uzstāšanās koncertos un konkursos, kvalitatīvi publiskojot apgūto, biedrība „Vienota Ģimene” sadarbībā ar Vērēmu pagasta pārvaldi un Verēmu pamatskolu izvērtēšanai iesniedza projekta „Lai grupa “Dūmi” tālu skan!” iesniegumu biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta „Lai grupa „Dūmi” tālu skan!” mērķis ir vokāli – instrumentālās grupas „Dūmi” muzikāli radošās darbības kvalitātes pilnveidošanai un attīstībai atjaunot un papildināts esošo mūzikas instrumentu un skaņas aparatūras bāzi ar jauniem mūzikas instrumentiem un skaņas aparatūru. Sabiedriskā labuma projekta „Lai grupa „Dūmi” tālu skan!” kopējās attiecināmās izmaksas summa ir 5000,00 EUR. Projekta kopējo izmaksu priekšfinansēšanas avoti ir: 10% jeb EUR 500,00 – Vērēmu pagasta pārvalde, 90% jeb EUR 4500,00 – pieprasītais publiskais finansējums no Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Projekta īstenošanas termiņš ir 2017. gada 31. oktobris. Mūzikas instrumenti un skaņas aparatūra (aktīvie Subbasi un monitori, satelīti, vadi tumbām un mikrofoniem, tumbu un mikrofona statīvi, digitālās klavieres, ģitāras un ģitāru kapodasteri, radio un galvas mikrofonu komplekts) tiks iegādāta no SIA VALDARIO.

Biedrības „Vienota Ģimene”
valdes locekle Natālija Bernāne

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0