Silmalas pagastā tika īstenots projekts “Tērpu iegāde deju ansamblim “I-Deja”"

Publicēts 09.12.2019

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2019. gada 26. jūlijā apstiprināja projektu Nr.19-01-AL15-A019.2202-000011” “Tērpu iegāde deju ansamblim I-Deja”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma: 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekta ietvaros.

Tika sasniegts projekta mērķis – kultūras dzīves attīstība un popularizēšana Rēzeknes novada iedzīvotāju vidū, atbalstot sabiedriskas iniciatīvas, iegādājoties divus skatuves  tērpu komplektus (kopā – 80 vienības) Silmalas kultūras nama sieviešu deju kolektīvam “I -Deja”.  Deju kolektīvs “I-Deja” ir aktīvs Rēzeknes novada kultūras dzīves līdzdalībnieks. Projekta idejas īstenošana piepildīja kolektīva sapni par skatuviskā tēla uzlabošanu, kas sekmēs dalībnieku pašizpausmes spēju attīstību. Deju kolektīvs izpilda gan dažādu žanru, gan dažādu tautu dejas, kas veicina arī patriotisko izglītošanu. Ar projekta atbalstu iegādātie tērpi ir ne tikai dažādi, bet arī daudzfunkcionāli kombinējami, kas ļaus katru jaunu deju uz skatuves izpildīt savādākā tērpā. Projekta īstenošanas laikā tika iegādāti divi skatuviski tērpu komplekti no 80 tērpu vienībām, no kuriem var sastādīt 10-12 tērpu ansambļus. Dalībnieku skaits kolektīvā ir 10. Kolektīvs ir jauns, tas nodibināts tikai 2017. gada oktobrī, repertuārā jau ir 12 dažādas dejas. Tērpu izgatavošanu uz līguma pamata veica SIA “Rota R” no Rēzeknes.

Projekta kopējās izmaksas ir 4589,29 EUR, t.sk. ELFLA finansējums 90% jeb 4130,36 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 10%- 458,93 EUR. Projekta līdzfinansējums 10% apmērā no projekta summas tika nodrošināts no Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības ”Silmalas pagasta pārvalde” budžeta līdzekļiem.

Ar jaunu tērpu iegādi pieaugs kolektīva profesionalitāte un dalībnieku gandarījums par aktīvu piedalīšanos Rēzeknes novada kultūras dzīvē. Tas veicinās pagasta un novada tēla popularizēšanu sabiedrībā. Ļaus skatītājiem – Rēzeknes novada iedzīvotājiem un viesiem – saņemt lielāku baudu no kolektīva sniegtajiem priekšnesumiem. Projekts veicinās vietējo rīcības grupu (VRG) attīstību un to identitātes stiprināšanu, jo pieaugs kolektīva uzstāšanos skaits.

 

Projekta vadītāja Jevģēnija Grišuļonoka
(jevgenija.grisulonoka@rezeknesnovads.lv)

 Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Krasainie_logo1

Ideja 8

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0