Silmalas pagastā atjaunota Kruku pamatskolas ēka

Publicēts 01.11.2017

Silmalas pagasta pārvalde no 2017. gada 3. aprīļa līdz 2017. gada 2. septembrim veica Kruķu pamatskolas ēkas atjaunošanas darbus.

Pamatskolas ēka nodota ekspluatācijā 1968. gadā un tiek izmantota kā izglītības iestāde. Kopējā lietderīgā platība-1378,6 m2. Ēka atrodas Miera ielā 9, Kruķos, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā. Kopējais fiziskais ēkas nolietojums sastāda 40-45%. Pagasta pārvalde pieņēma lēmumu atjaunot Kruķu pamatskolas ēku, tika pasūtīts būvprojekts ”Kruķu pamatskolas atjaunošana”, kuru izstrādāja SIA “Ēkas siltināšana”.

Apsekojot ēku, projektētāji ir konstatējuši, ka neapmierinošā tehniskā stāvoklī ir ēkas pamati, ēkas nesošās sienas vietām ir plaisas (nepieciešams ārsienu remonts), neapmierinošs ir jumta pārsegumu stāvoklis, jumta seguma un lietusūdeņu noteksistēma ir apmierinošā stāvoklī, no astoņiem ieejas jumtiņiem un sliekšņiem, tikai divi sliekšņi ir apmierinošā stāvoklī, pērējiem ir jāveic konstrukciju demontāžu un jaunu izbūvi, apkures sistēma ir apmierinošā stāvoklī (nepieciešams veikt visu radiatoru nomaiņu un regulēšanu). Būvprojekta ietvaros bija plānots atrisināt visas augstākminētās problēmas un atjaunot ēku. Projekta būvdarbi tika veikti no 03.04.2017. līdz 02.09.2017. Būvdarbus veica SIA “ASKO AS”, autoruzraudzību- SIA “Ēkas siltināšana”, būvuzraudzību- SIA “Warss+”. Pašlaik visi būvdarbi ir veiksmīgi pabeigti.

Projekta ietvaros tika nosiltināti ēkas pamati, sienas, jumts un nomainīta visa apkures sistēma, līdz ar to paaugstināta ēkas energoefektivitāte. Plānots, ka pateicoties īstenotajam būvprojektam ēkai vismaz par 30% tiks samazināti apkures izdevumi, t.i. par 7-8 tūkst. EUR gadā. Tika veikta jaunu desmit jumtiņu montāža virs ieejām, četru PVC konstrukcijas durvju izbūve, katlu mājas vārtu montāža, pandusa un pandusa margu izveidošana pie galvenās ieejas, kas nodrošinās ēkas pievilcību un vides pieejamību. Pēc būvdarbu pabeigšanas tika veikta pieguļošās pie skolas teritorijas labiekārtošana. 2017. gada 1. novembrī objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā pārbaudīja Būvniecības valsts kontroles birojs, par ko tika sagatavots akts par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā.

Projekta finansēšana: 100 % pagasta pārvaldes finansējums – EUR 221 746,32, t.sk. 2017. gada budžeta līdzekļi-EUR 16 341,32 EUR un aizņēmums Valsts kasē uz 25 gadiem – EUR 205 405. Pateicoties īstenotajam projektam, pagasta un novada iedzīvotāji varēs izmantot atjaunoto, ar augsto energoefektivitāti un nodrošināto ar vides pieejamību ēku.

Projekta vadītāja Jevģēnija Grišuļonoka

pirms rekonst ieejas puse

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0