Rēzeknes novada pašvaldības neapbūvētas, pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0211 Lendžu pagastā nomas tiesību izsole

Publicēts 05.11.2018

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli (pirmā)
Izsoles objekts: neapbūvētas zemes nomas tiesības
Zemes vienības kadastra apzīmējums: 7866 002 0211
Zemes vienības statuss: pašvaldībai piekritīga neapbūvēta zeme
Administratīvā teritorija: Lendžu pagasts
Atrašanās vieta: Mežagaiļi
Iznomājamā platība: 3,3 ha
Zemes vienība uzmērīta: Nē
Ierakstīta zemesgrāmatā: Nē
Kadastrā reģistrētais lietošanas mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods: 0101
Iznomāšanas mērķis: lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām
Konstatēti apgrūtinājumi: pašvaldības ceļa aizsargjosla, pierobeža
Cita informācija: Augsne iepriekšējos gados ir apstrādāta, platība meliorēta pirms vairāk kā 30 gadiem, piekļuve nodrošināta no pašvaldības ceļa
Citi nosacījumi: apbūve un apakšnoma nav atļauta, papildus nomas maksai ir maksājams nekustamā īpašuma nodoklis
Nomas līguma termiņš: līdz izmaiņām pašvaldības tiesībās iznomāt šo zemi, bet ne ilgāk kā 12 gadi (līdz 30.11.2030.)
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvaldes telpās 2018. gada 15. novembrī, plkst.10.00.
Izsoles sākuma nomas maksa (EUR, bez PVN): 113,00 (gadā par zemes vienību)
Izsoles solis: 5,00 EUR
Pieteikšanās termiņš: līdz 15. novembrim, plkst.9.00
Pieteikšanās vieta: Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvalde, Viraudas iela 3, Lendži, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads; reģistrēšanu veic lietvede saskaņā ar nomas tiesību izsoles noteikumiem
Zemesgabala apskates vieta un laiks: Iepriekš sazinoties ar Lendžu pagasta zemes lietu speciālisti Silviju Kipļuku pa tālruni: 64644726.

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0