Rēzeknes novada pašvaldība – starptautiskā jauniešu līdzdalības tīkla DYPALL Network biedrs

Publicēts 14.11.2016

Rēzeknes novada jaunatnes lietu speciālistam Jānim Šaudiņam piedaloties starptautiskajā konferencē par vietējā mēroga līdzdalības veicināšanu demokrātiskā Eiropā (Reinforcing Local Participation for a Democratic Europe) 2015. gada 25. – 27.novembrī, Portugāles pilsētā Portimau, kas tika organizēta ar ES programmas “EIROPA PILSOŅIEM” un biedrības “ECOS” atbalstu, tika uzsākta Rēzeknes novada iekļaušana starptautiskajā DYPALL Network tīkla projektā.

DYPALL Network (Delevoping Youth Participation At Local Level) ir tīkls kurā šobrīd ir iesaistītas 22 Eiropas partnerorganizācijas un pašvaldības (ieskaitot arī Rēzeknes novada pašvaldību) no 17 valstīm, kura mērķis ir iesaistīt jauniešus lēmumu pieņemšanas procesā vietējā un reģionālā līmenī, kā arī paaugstināt jaunatnes darbinieku un pašvaldības amatpersonu kompetences darbā ar jaunatni. DYPALL Network 5 valstu (Portugāle, Maķedonija, Nīderlande, Turcija, Latvija) orgkomitejas sastāvā Latviju pārstāv Iveta Balčūne, kura akcentē, ka sadarbības “tiltu” starp pašvaldību un jauniešiem veido jaunatnes darbinieki un, ja viņiem ir neieciešamās kompetences un zināšanas jaunatnes politikas jomā, tas veicina jauniešu līdzdalību ne vien pašvaldības sabiedrisko pasākumu īstenošanā, bet arī strukturētā dialogā un lēmumu pieņemšanas procesos. Tāpēc svarīgi ir izglītot gan jauniešus, gan jaunatnes darbiniekus un pašvaldības speciālistus par līdzdalības jautājumiem un DYPALL Network projekti piedāvā šo iespēju.

DYPALL Network tīkls ar Eiropas padomes Jaunatnes lietu departamenta atbalstu, šī gada 10. – 15.oktobrī Strasbūrā (Francija), Eiropas Jauniešu centrā, organizēja pirmās tīklā iesaistīto jaunatnes darbinieku, pašvaldības amatpersonu un jauniešu apmācības “Transferring Positive Practices of Democratic Youth Participation Models from the European to the Local Level”, par lietotajiem instrumentiem jaunatnes līdzdalības veicināšanā vietējā mērogā dažādu valstu reģionos. Šajās apmācībās piedalījās arī Rēzeknes novada pārstāvji, gan kā apmācību dalībnieki (Daniela Lozda, Maltas vidusskolas 12.klases audzēkne), gan arī kā organizatori (Leila Rasima, Ozolaines pagasta jaunatnes lietu speciāliste), kurās tika iegūta ne tikai pieredze darbam ar jaunatni, kas noderēs jauniešu pārliecināšanai, ka iesaistīšanās lēmumu pieņemšanas procesā vietējā mērogā ir būtiska, bet arī tika iegūti jauni sadarbības partneri turpmāko ERASMUS + pilotprojektu izstrādē.

Viens no šādiem pilotprojektiem ir ERASMUS+ jaunatnes mobilitātes programmas projekts “Youth actors in decision making”, kas, pateicoties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atbalstam, sadarbībā ar DYPALL Network tīklu tiks realizēts 2017. gada 7.-13. janvārī Rēzeknes novadā, kopā vienojot 13 jauniešu organizācijas, jauniešu līderus, jaunatnes darbiniekus un pašvaldību pārstāvjus no 9 valstīm, lai apgūtu un kopīgi izstrādātu jaunas metodes un rīkus dažādu sociālo grupu jauniešu iesastīšanai lēmumu pieņemšanas procesos.

Jānis Šaudiņš,
Rēzeknes novada jaunatnes lietu speciālists

Untitled.001

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0