Rēzeknes novada pašvaldība piešķir nomas maksas atlaides uzņēmējiem uz ārkārtējās situācijas laiku

Publicēts 11.05.2020

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – likums) 13. pantu, ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu”, Rēzeknes novada dome 2. aprīlī pieņēma lēmumu Rēzeknes novada pašvaldības iestādēm uz ārkārtējās situācijas laiku piemērot telpu nomas maksas samazinājumu vai atbrīvot no telpu nomas maksas tiem nomniekiem – komersantiem, kuru darbību ir ietekmējusi ārkārtējās situācijas izsludināšana.

Nomniekus atbrīvo no telpu nomas maksas vai piemēro telpu nomas maksas samazinājumu, ja saņemts attiecīgā nomnieka argumentēts iesniegums ar lūgumu nepiemērot telpu nomas maksu saistībā ar to, ka ārkārtējās situācijas izsludināšana ir ietekmējusi tā darbību.

Ar Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja 2020. gada 3. aprīļa rīkojumu Nr.3.6/114 un 2020. gada 16. aprīļa rīkojumu Nr.3.6/126 telpu nomas maksas nepiemērošanas izvērtēšanai tika izveidota speciāla komisija trīs personu sastāvā, kuras uzdevums ir izvērtēt nomnieku – komersantu iesniegumus un Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu (t.sk. pagasta pārvalžu) sniegtos atzinumus.

Līdz 2020. gada 13. maijam ir saņemti 13 iesniegumi no komersantiem un pašnodarbinātām personām par telpu nomas maksas nepiemērošanu uz ārkārtējās situācijas laiku. No komisijā izskatītajiem 13 iesniegumiem pozitīvs lēmums par telpu nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu uz ārkārtējās situācijas laiku pieņemts divos gadījumos. Atbrīvoti no telpu nomas maksas uz ārkārtējās situācijas laiku, saistībā ar Covid-19 izplatību, ir IK „Kuzņecovu porcelāna fabrika” un saimnieciskās darbības veicēja Aļona Antončika.

Pārējos gadījumos komersantiem ir nācies atteikt, pamatā tāpēc, komersanti neatbilda visiem MK noteikumu 3. punktā noteiktajiem kritērijiem.  Lai pretendētu uz nomas maksas atbrīvojumu, uzņēmumam nevar būt nodokļu parādi virs 1000 eiro un apgrozījums ir krities vismaz par 30%, nav uzsākts maksātnespējas process un uz 2020. gada 29. februāri ir dzēstas visas parādsaistības pret iznomātāju. Savukārt, citos gadījumos tam samazina nomas maksu līdz 90% no noteiktās, ja uzņēmums atbilst noteiktajiem kritērijiem. Ja telpas tiek īrētas no privātā komersanta, tad abām pusēm par nomas maksu un citiem maksājumiem, ja tādi ir, jāvienojas savā starpā.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0