Rēzeknes novada Adamovas speciālajā internātpamatskolā uzsākti skolas siltināšanas darbi

Publicēts 09.04.2014
Foto no interneta resursiem

Iestājoties pavasarīgam laikam, Adamovas speciālā internātpamatskola jau šonedēļ sāks skolas siltināšanas darbus. Jau ir noslēdzies iepirkums, un līgums par skolas energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem ir noslēgts ar pilnsabiedrību „Latgales Būve”.

Projekta īstenošana ir nepieciešama, lai samazinātu nelietderīgi patērētās enerģijas apjomus, uzlabotu ēkas tehnisko stāvokli un nepieļautu tās būvkonstrukcijas nolietošanos un bojāšanos.

Šobrīd ēkas siltumenerģija nelietderīgi tiek izmesta atmosfērā, radot CO2 izmešus. Ēkas norobežojošām konstrukcijām ir LBN 002-01 prasībām neatbilstoša siltumcaurlaidība. Normatīvajos aktos par energoefektivitātes aprēķina metodi noteiktajā kārtībā aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš uz apkurināmo telpu platību apkurei pēc projektā plānoto aktivitāšu īstenošanas Adamovas speciālajā internātpamatskolā būs 89,7 kWh/m2, tas nepārsniedz 90 kWh/m2. Projekta kopējās izmaksas sastāda 161 809 EUR, no kuriem KPFI finansējums sastāda 75 099 EUR. Projekts tiek īstenots Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” III kārtas projektu ietvaros. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalsts ir 42,1079 % no attiecināmajām izmaksām.

Projekta aktivitātes paredz nesiltināto ārsienu, logu aiļu siltināšanu un ārējo lietus ūdens noteku reņu sakārtošanu, jauna siltumenerģijas skaitītāja ierīkošanu, esiltinātā cokola siltināšanu, kā arī bruģētās apmales izveidi, koka logu nomaiņu, koka ārdurvju nomaiņu uz PVC ārdurvīm.

Būvdarbus paredzēts īstenot līdz 2014. gada 15. jūnijam.

Jānis Puriņš, skolas direktors

kpfi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0