Rekonstrukcijas darbi Rēzeknes novada vidusskolās turpinās

Publicēts 04.06.2014

913-eraf-250x137

Kopš 2014. gada sākuma projekta „Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstība” ietvaros norit rekonstrukcijas darbi Nautrēnu, Kaunatas un Dricānu vidusskolās. Projekta mērķis ir uzlabot publisko pakalpojumu pieejamību Rēzeknes novadā, veidojot vispārējās vidējās izglītības sasaisti ar uzņēmējdarbības attīstību. Skolu infrastruktūras projekta ietvaros novada nozīmes attīstības centros: Maltā, Kaunatā, Dricānos un Nautrēnos paredzēts izveidot četrus izglītības uzņēmējdarbības kontaktpunktus, kā arī pielāgot telpas skolēnu mācību ražošanas uzņēmumu izveidei.

Kaunatas vidusskolas sporta zāles rekonstrukcijas un internāta ēkas vienkāršotās rekonstrukcijas darbus veic SIA „ Asko AS”. Līdz maijam attiecīgajā laika posmā uzstādītas gandrīz visas inženierkomunikācijas, veikta jumta rekonstrukcija un uzsākta telpu iekšējā apdare.

Nautrēnu vidusskolas ēkas, dienesta viesnīcas ēkas rekonstrukcijas darbus veic pilnsabiedrība „ Latgales būve”. Līguma darbības laikā vidusskolas dienesta viesnīcas ēkai izbūvēts jauns jumts, ierīkoti jauni kanalizācijas un ūdensvada tīkli, skolas ēkā uzsākti tualešu un dušas telpu rekonstrukcijas darbi, uzsākti arī Skolas ielas ( 0,3 km) rekonstrukcijas darbi.

Dricānu vidusskolā uzsākti jumta izbūves, telpu pārplānošanas darbi, tajā skaitā jaunu grīdu un starpsienu ierīkošana. Jāpiebilst, ka Dricānu vidusskolas un katlu mājas rekonstrukcijas darbu izmaksas un apjomi ir lielāki, salīdzinājumā ar tiem, kas veicami Nautrēnu un Kaunatas pagastu objektos. Līgums par Dricānu vidusskolas ēkas un katlu mājas rekonstrukcijas darbiem ir noslēgts ar SIA „ Celtniecības ražotni Nr.5”

Būvdarbi objektos tiek saskaņoti ar skolu vadību, lai nodrošinātu netraucētu mācību procesa norisi. Ir beigusies apkures sezona, līdz ar to būs iespējams veikt arī plānotos skolu katlu māju rekonstrukcijas un apkures sistēmu rekonstrukcijas darbus. Saskaņā ar noslēgtajiem būvdarbu līgumiem rekonstrukcijas darbu pabeigšanas termiņš ir 2014. gada 30.oktobris.

Pretendentu iesniegto sūdzību dēļ tiek kavēta būvdarbu līguma slēgšana par Maltas vidusskolu rekonstrukcijas darbiem. Atklāts konkurss (virs ES sliekšņa) ”Rēzeknes novada Maltas vidusskolu rekonstrukcija” ID Nr. RNP 2013/17 bija izsludināts 2013. gada 26. septembrī, kura norises gaitā no pretendenta Iepirkumu uzraudzības birojā tika iesniegti iesniegumi par rezultātu apstrīdējumu. Saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas 2014. gada 16. maija lēmumu ir aizliegts slēgt līgumu ar izvēlēto pretendentu, uzdodot pasūtītājam atkārtoti izvērtēt iesniegtos piedāvājumus.

Saskaņā ar 2013. gada 18. decembrī starp Rēzeknes novada pašvaldību un Valsts reģionālo attīstības aģentūru noslēgto vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu, kas paredz Rēzeknes novada pašvaldības projekta „Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstība” realizāciju, kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 11 516 046,71, t.sk. ERAF līdzfinansējums EUR 6 308 968 (54,78%), valsts budžeta dotācija EUR 431 851 (3,75%) un pašvaldības finansējuma daļa– EUR 4 775 226,88 (41,47%) no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Par 2014. gada 1. ceturksni Valsts reģionālajā attīstības aģentūrā ir iesniegts pirmais maksājuma pieprasījums un ir saņemta no ERAF un Valsts dotācijas līdzekļiem arī pirmā atmaksas summa 493 178,07 eiro apmērā, kas tiks izmantota turpmāko projektā plānoto aktivitāšu norises nodrošināšanai.

Alīda Jasmane
projekta vadītāja

Dricānu vidusskolas renovācijaKaunatas  vidusskolas sporta zāles piebūveRekonstrukcijas darbi Kaunatas vidusskolāNautrēnu vidusskolas dienesta viesnīcas rekonstrukcijas

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0