Realizēts projekts par sociālo pakalpojumu uzlabošanu Ilzeskalna pagastā

Publicēts 22.12.2017

Rēzeknes novada pašvaldība piedalījās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 2.kārtā un iesniedza rīcībā Nr. 2.3. Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība projektu “ Sociālo pakalpojumu uzlabošana un attīstīšana Ilzeskalna pagastā ”( Nr.17-01-AL15-A019.2203-000006).

LAD projekta pieteikums tika izvērtēts un 05.06.2017. bija pieņemts lēmums Nr. 01.6-11/17/85-e par tā atbalstīšanu.

Projekta apstiprinātās kopējās izmaksas EUR 24 748,19, attiecināmās izmaksas EUR 20 000, publiskais finansējums 90% jeb EUR 18 000, Ilzeskalna pagasta pārvaldes līdzfinansējums EUR 6 748,19.

Projekta mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību Ilzeskalna pagastā, sakārtojot daudzfunkcionālās ēkas teritoriju.

Projekta ietvaros paredzētos darbus, pamatojoties uz publisko iepirkumu un 02.08.2017. noslēgto līgumu Nr. 6.7/37 veica SIA “V.J.M.BŪVE”. Būvdarbu izpildes termiņš, saskaņā ar noslēgto līgumu, bija 2017.gada 15. septembris, bet objektīvu apstākļu – lielo lietavu dēļ, darbi iekavējās un tika pabeigti 2017.gada 7.novembrī.

Projekta ietvaros tika veikta Rēzeknes novada pašvaldībai piederošas daudzfunkcionālās ēkas piegulošās teritorijas labiekārtošana:

  • Ierīkoti bruģakmens celiņi 340 m2 platībā
  • Ierīkotas 2 uzbrauktuves ;
  • Atjaunots žogs 265m un 2 vārti

Projekta īstenošanā tika radīts jauninājums, daudzfunkcionālās ēkas teritorijā uzbūvētas divas uzbrauktuves, kas atrisinās līdz šim esošo problēmu, cilvēku ar kustību traucējumiem un māmiņu ar bērnu ratiņiem iekļūšanu ēkā. Uzbrauktuves ir ierīkotas pie ieejām dienas centrā “Sniedz roku” un pirmskolas izglītības iestādē. Sakārtojot daudzfunkcionālās ēkas teritoriju Ilzeskalna pagastā, tiek uzlabota pakalpojumu pieejamība un sasniedzamība, īpaši sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, kā arī radīta sakārtota, pievilcīga un komfortabla vide visiem šīs ēkas apmeklētājiem.

 

Informāciju sagatavoja Genovefa Gailuma,
Ilzeskalna pagasta pārvaldes vadītāja

64644580, info@ilzeskalns.lv

4 2 3

5

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0