Publiskas personas mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošana sakarā ar COVID-19 izplatību Rēzeknes novadā

Publicēts 11.11.2020

Uz ārkārtējās situācijas laiku, kas ir izsludināta no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 6. decembrim, Rēzeknes novada dome komersantiem un citiem saimnieciskās darbības veicējiem, kurus ietekmējusi valstī noteiktā ārkārtējā situācija saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatību, piemēro publiskas personas nekustamā īpašuma nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu.

Publiskas personas nekustamā īpašuma nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu piemēro pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, ja nomnieks vienlaikus atbilst visiem šādiem kritērijiem:
1.) Nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada oktobrī, novembrī vai decembrī, salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem, samazinājušies vismaz par 30%;
2.) Nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēta nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums;
3.) Nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav uzsākts maksātnespējas process;
4.) Nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumu vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi, iesnieguma iesniegšanas dienā ir jābūt dzēstām visām  esošajām parādsaistībām pret iznomātāju vai ir noslēgta vienošanās ar iznomātāju par saskaņotu parādu atmaksas grafiku. Norēķini pilnā apmērā tiek veikti saskaņā ar parādu atmaksas grafiku;
5.) Nomnieks nav Publisko iepirkumu likuma izpratnē ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība vai, ja tā ir Latvijā reģistrēta juridiskā persona, tās vismaz 75% kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.

Nomas maksas atbrīvojumu var piešķirt tikai tad, ja nomnieks nekustamo īpašumu noteiktajā laika periodā vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai.
Nomas maksas samazinājumu piešķir atbilstoši nomnieka saimnieciskās darbības ieņēmumu procentuālajam samazinājumam attiecīgajā mēnesī, bet nepārsniedzot 90% no nomas līgumā noteiktās nomas maksas.

Informāciju sagatavoja Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Silvija Ančikovska

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0