Publicējamā informācija par zemes reformas pabeigšanai paredzēto neapbūvēto zemes vienību nomas tiesību izsoli Feimaņu pagastā

Publicēts 27.11.2019

1. Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldības zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7852 005 0421

2. Izsoles sākumcena 70.00 EUR (septiņdesmit euro 00 centi).

3. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 70.00 EUR (septiņdesmit euro 00 centi) un dalības maksa 15,00 EUR (piecpadsmit euro 00 centi).

4. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2019. gada 4. decembrim, plkst.16:00, Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldē, adrese: “Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, LV–4623.

5. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

6. Izsoles vieta un datums – Feimaņu pagasta pārvaldes telpas, “Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, 2019. gada 5. decembrī, plkst. 10:00.

7. Izsoles objekta apskates vieta un laiks – darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un, no plkst.12:30 līdz 16:30, iepriekš vienojoties pa tālruni: 29880705.

8. Ar izsoles noteikumiem un zemes nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldē pie lietvedes, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv un www.feimani.lv.

9. Kontaktpersona – struktūrvienības “Feimaņu pagasta pārvalde” vadītāja Anita Verčinska tālr. 20223650.

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0