Publicējamā informācija par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0087 nomas tiesību izsoli Rēzeknes novada Kaunatas pagastā

Publicēts 23.05.2019

1. Izsoles objekts – Rēzeknes novada neapbūvēta pašvaldībai piekritīgās zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0087 2,50 ha platībā

2. Izsoles sākumcena EUR 37,00 (trīsdesmit septiņi euro, 00 centi) gadā, izsoles solis 4,00 (četri euro 00 centi).

3. Visiem pretendentiem, kas vēlas piedalīties izsolē jāiemaksā nodrošinājuma nauda, kas ir vienāda ar nomas objekta sākotnējo maksu t.i., EUR 37,00 (trīsdesmit septiņi EUR 00 centi) un reģistrācijas maksa EUR 15,00 (piecpadsmit euro 00 centi)

4. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa jāieskaita Rēzeknes novada pāsvaldības iestādes „Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības „Kaunatas pagasta pārvalde”, reģ.Nr. 40900027411, AS SWEDBANK, HABALV22, norēķinu kontā Nr. LV56HABA0551046661635.

5. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta bankas kontā.

6. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2019. gada 10. jūnijam, plkst.10.00 Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Kaunatas pagastu apvienības” struktūrvienības „Kaunatas pagasta pārvalde” grāmatvedībā , adrese: Rāznas ielā iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4622

7. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

8. Izsoles vieta un datums – Kaunatas pagasta pārvaldes telpas, Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, 2019. gada 10. jūnijā, plkst.10.00.

9. Ar izsoles objekta raksturojumus – zemes vienība ar kadastra Nr. 7862 002 0087, Vecsloboda, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, iznomājamā platība – 2,50ha, lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Objekts tiek iznomāts bez apbūves tiesībām. Objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni – 26415936.

10. Ar izsoles noteikumiem un zemes nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības „Kaunatas pagasta pārvaldes grāmatvedībā , kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv

Izsoles rezultāti

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0