Projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”

Projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos

Piešķirot mērķstipendijas prioritāro mācību priekšmetu pedagogiem, projekta mērķis ir nodrošināt vispārējās izglītības iestādes un profesionālās izglītības iestādes ar nepieciešamajiem prioritāro mācību priekšmetu pedagogiem un veicināt pedagogu piesaistīšanu izglītības iestādēm, tādējādi sekmējot vispārējās izglītības kvalitātes uzlabošanu un nodrošinot izglītojamo sagatavošanu studijām dabaszinātņu un tehnoloģiju programmās.

Kā prioritārie mācību priekšmeti ir noteikti: fizika, ķīmija, bioloģija, dabaszinības, matemātika, informātika, svešvaloda (kāda no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu oficiālajām valodām – angļu, vācu, zviedru, franču vai cita valoda). Nepieciešamais kontaktstundu prioritārajos mācību priekšmetos skaits 7.-12 klasēs ir 9 un vairāk.

Projekta vienošanās numurs – 2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08 /IPIA/VIAA/002
Projekta koordinatore: Lilija Žukovska, t. 64607201
Asistente: Elita Opincāne, t. 64607186
Detalizētāku informāciju var atrast Studiju un zinātnes  administrācijas mājas lapā www.sza.gov.lv