Pieņemts Rēzeknes novada budžets 2021. gadam

Publicēts 21.01.2021

21. janvārī tiešsaistes režīmā norisinājās Rēzeknes novada domes sēde, kurā viens no svarīgākajiem jautājumiem bija pašvaldības budžeta 2021. gadam pieņemšana. Sēdē piedalījās 13 no 17 domes deputātiem. Visiem deputātiem balsojot “par”, tika apstiprināts šī gada budžets ar plānotajiem ieņēmumiem 28 490 486 Eur apmērā un izdevumiem 36 092 589 Eur apmērā.

Sastādot 2021. gada budžeta plānu, pieejamie resursi tika sadalīti atbilstoši novada attīstības prioritātēm. Par budžeta prioritāro jomu 2021. gadā ir noteikta izglītība un sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā. Budžets tiek plānots ar piesardzības principu, tāpēc budžeta plāns nav balstīts uz nereāliem ieņēmumiem, kuru būtība varētu tikt apšaubīta un kuru neizpildes gadījumā būtiski tiktu kavēta pašvaldības funkciju izpilde.

Šis ir administratīvi teritoriālās reformas gads – Rēzeknes novada pašvaldība kā administratīvā vienība pastāvēs vien līdz šī gada 1. jūlijam, taču budžets ir plānots saimnieciski visam gadam. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. Finanšu resursu izlietojuma plāna projekti ir saskaņoti ar attiecīgo iestāžu un struktūrvienību vadītājiem. Pašvaldības budžeta izdevumi ir plānoti, saskaņojot tos ar Rēzeknes novada Attīstības programmu 2019. – 2025. gadam.

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2021. gada 1. janvāri bija EUR 7004945. Neparedzēti liela naudas līdzekļu ekonomija radusies dēļ Covid pandēmijas nenotikušajiem kultūras pasākumiem, iekšzemes un ārvalstu komandējumiem, kā arī uz degvielas ietaupījuma. Kā pastāstīja Rēzeknes novada domes priekšēdētājs Monvīds Švarcs, jau pavasarī, līdz ar Covid pirmo vilni, tika uzsākts mērķtiecīgs darbs, lai noteiktu  tās aktivitātes, ko varētu atlikt, tādā veidā arī kompensējot paredzamos ienākumu zudumus 2021. gadā, tostarp nacionālajā līmenī pieņemto normatīvo izmaiņu sekas: “Kopumā šogad bija izveidojusies 2,7 miljonu Eur finansu “bedre”. Tas saistīts gan ar izmaiņām iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārdalē starp valsti un pašvaldību, gan minimālā ienākuma apmēra celšanā no 64 Eur uz 119 Eur, gan arī ar minimālās algas pieaugumu.” Jāatzīmē, ka reizē ar minimālās algas celšanu tika diferencētas pārējās algas, kas pietuvinātas šai algu kategorijai, kā arī veikta algu izlīdzināšana starp institūcijām, lai vienādas specialitātes un noslodzes darbinieki saņemtu vienādu atalgojumu. Tāpat atbildības un noslodzes izvērtējums veikts Sociālajā dienestā, kur darbiniekiem palielinātas algas.

Apstiprinot budžetu, Monvīds Švarcs pateicās visiem iesaistītajiem par paveikto darbu, lai budžets būtu labi sabalansēts un nodrošinātu visas pašvaldības noteiktās funkcijas. “Esam arī sagatavojušies pilnvērtīgam startam jaunajā programmēšanas periodā Eiropas Savienībā, lai varam iesniegt jaunus projektus un nepieciešamības gadījumā sākt tos līdzfinansēt.”

__________________________________________________________________

Ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 28 490 486 kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).

Ieņēmumi – 2021. gada plāns

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi Rēzeknes novada pašvaldībai ir viens no būtiskākajiem 2021. gada pamatbudžeta ieņēmumu avotiem. IIN prognoze 2021. gadam ir EUR 9141915 (no kopējiem ieņēmumiem sastāda 32.09%), kas ir par EUR 81192 vairāk, nekā tika plānots saņemt 2020. gadā.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi, iekļaujot iepriekšējo gadu parādus, 2021. gadā tiek plānoti EUR 1296010 un tie sastāda 4.55% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem, kas ir par EUR 11662 mazāk, nekā sākotnēji tika plānots 2020. gadā.

Pamatojoties uz ieņēmumu dinamiku un prognozēm nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas, naudas sodi un sankcijas, pārējie nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas) 2021. gadā tiek plānoti EUR 491386 apmērā (1.72% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem).

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2021. gadā tiek plānoti EUR 200000 apmērā, un tie sastāda 0.70 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda 2021. gadā plānota EUR 8505695, kas no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido 29.85%, un kas ir par EUR 1250960 mazāk, nekā sākotnēji tika plānots 2020. gadā.

Rēzeknes novada pašvaldības ieņēmumu plānā mērķdotācijas izglītības funkciju nodrošināšanai 2021. gadā, saskaņā ar likumu ‘Par valsts budžetu 2021. gadam”, plānotas astoņiem mēnešiem un veido EUR 3593902. Mērķdotācija izglītības asistentu pakalpojumu nodrošināšanai –EUR 15500. Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu atlīdzībai paredzēta EUR 28468, mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei EUR 47713, mērķdotācija pašvaldības autoceļiem EUR 1141254. Valsts budžeta transfertu apjoms plānots, ņemot vērā nozaru ministriju sniegto informāciju par iespējamo finansējuma apmēru 2021. gadā, kā arī spēkā esošos normatīvos aktus un noslēgots līgumus par Eiropas Savienības stuktūrfondu apguvi.

Pašvaldību budžeta transferti plānoti EUR 569150 apjomā jeb 2.00%, kurus lielākoties sastāda ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumu nodrošināšanu.

Izdevumi – 2021. gada plāns

Budžeta izdevumi plānoti EUR 36 092 589 apmērā (neskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).

Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai plānoti EUR 4126681 jeb 11.43% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi plānoti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

• Domes deputātu un domes komisiju un darba grupu locekļu darba samaksai EUR 117411;

• Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem EUR 100000 (jeb 0.27% no kopējiem izdevumiem);

• Dotācija Latgales speciālajai ekonomiskajai zonai (LSEZ) – EUR 3860;

• Dotācija Rēzeknes speciālajai ekonomiskajai zonai (RSEZ) – EUR 46581;

• Sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai ar informatīvo izdevumu un gada kalendāra publicēšanai, kā arī domes reprezentatīvajiem izdevumiem – kopā EUR 40000;

• informācijas tehnoloģiju pakalpojumi EUR 183398;

• pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanai 79980;

• aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei EUR 27038;

• Pagastu pārvalžu un novada domes administrācijas izpildvaras nodrošināšanai EUR 3528413.

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai plānoti EUR 2000.

Ekonomiskajai darbībai 2021. gada izdevumi plānoti EUR 5038922 apmērā jeb 13.96% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi attiecināmi uz:

• Algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem (APSD) (EUR 362275);

• Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes darbības nodrošināšanai (EUR 106889);

• Projektu “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā”, 5. kārta – EUR 152744;

• Ceļa remontam “Pleikšņu Centra ceļa posmu pārbūve, Pleikšņi, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads” EUR 347733;

• Ieplānoti EUR 981783 novada ēku un ceļu infrastruktūras uzlabošanai un sakārtošanai;

• Autoceļu fonda līdzekļi 2021. gadam plānoti EUR 1361906 apmērā;

• Pārējie izdevumi EUR 1725592 lielākoties attiecināmi uz plānotajiem projektiem pagastu pārvaldēs un Rēzeknes novada domē.

Vides aizsardzības pasākumiem paredzēti EUR 517962 jeb 1.44% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2021. gadam plānoti EUR 4514871 jeb 12.51% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi paredzēti:

• EUR 827523 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības nodaļas saimnieciskās darbības nodrošināšanai;

• EUR 60000 pašvaldības neapdzīvoto dzīvokļu apsaimniekošanai;

• EUR 15000 par klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu un uzturēšanu;

• EUR 153643 plānoti dzīvokļu remontdarbiem Lūznavā Aizsardzības ministrijas vajadzībām, Aizsardzības ministrija ieguldītos līdzekļus atgriezīs pašvaldībai;

• EUR 3458705 pagastu pārvalžu komunālo saimniecību darbības nodrošināšanai.

Veselības pasākumiem Rēzeknes novada pašvaldības pagastos 2021. gadā plānotie izdevumi ambulatoro ārstniecības iestāžu saimnieciskās darbības nodrošināšanai sastāda EUR 155572 jeb 0.43% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Kultūrai, atpūtai un sportam plānoti EUR 2742661 jeb 7.60% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi paredzēti:

• EUR 133590 Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras nodaļas saimnieciskās darbības nodrošināšanai;

• EUR 58463 Rēzeknes novada pašvaldības Atpūtas un sporta nodaļas saimnieciskās darbības nodrošināšanai;

• EUR 510880 pagastu pārvalžu bibliotēku saimnieciskās darbības nodrošināšanai;

• EUR 1466416 pagastu pārvalžu kultūras namu saimnieciskās darbības nodrošināšanai;

• EUR 150006 muzeju saimnieciskās darbības nodrošināšanai;

• u.c. izdevumi sastāda EUR 423306.

Izglītības nodrošināšanai Rēzeknes novada pašvaldībā 2021. gadam tiek plānoti EUR 13716047 jeb 38.00% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi ietver:

• EUR 395107 Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes saimnieciskās darbības nodrošināšanai;

• EUR 286385 Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu un jaunatnes sporta skolas saimnieciskās darbības nodrošināšanai;

• EUR 2924299 pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un saimnieciskās darbības nodrošināšanai;

• EUR 7229048 vispārējās izglītības mācību iestāžu pedagogu darba samaksai un saimnieciskās darbības nodrošināšanai;

• EUR 419180 interešu un profesionālās ievirzes izglītībai;

• EUR 1486819 pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām;

• EUR 47713 mācību līdzekļu iegādei no valsts mērķdotācijas;

• EUR 15500 izglītības asistentu nodrošināšanai;

• Skolēnu pārvadājumiem plānoti EUR 586445;

• u.c. izdevumi sastāda EUR 325551 (t.sk. Izglītības pārvaldes plānotie projekti 2021. gadam).

Sociālajai aizsardzībai plānoti izdevumi EUR 5277873 jeb 14.62% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi ietver sekojošas pozīcijas:

• Rēzeknes novada pašvaldības Bāriņtiesu saimnieciskās darbības nodrošināšanai EUR 220582;

• Sociālās aprūpes asistentu darba nodrošināšanai plānoti EUR 361260;

• Rēzeknes novada pašvaldības sociālā dienesta darbības nodrošināšanai plānoti EUR 2765822, t. sk. dažādu veidu pabalstiem plānoti EUR 2003950;

• Sociāla rakstura Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu darbības nodrošināšanai plānoti līdzekļi EUR 1662219 apmērā (Rēzeknes novada Veco ļaužu pansionāts, Veselības un sociālās aprūpes centrs “Malta”, Tiskādu bērnu nams).

• Sociāla rakstura ES projektu realizācijai Rēzeknes novadā plānoti EUR 215647.

• EUR 52343 plānoti pagastu pārvaldēs bāriņtiesu un sociālo darbinieku darbības nodrošināšanai.

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem

Turpmākajos divos saimnieciskajos gados plānots pievērst uzmanību sociālajai politikai, izglītības jomai, vides labiekārtošanai un infrastruktūras attīstībai.

Tiks turpināti iesāktie, kā arī tiks realizēti jauni projekti. Tie ir:

• Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 5. kārta;

• “Pleikšņu Centra ceļa posmu pārbūve, Pleikšņi, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads”;

• Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā;

• Europe Direct;

• Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri;

• Following the enginering ideas;

• Proti un dari;

• Karjeras atbalsts vispārējās profesionālajās iestādēs;

• Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai;

• Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai;

• Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novadā;

• Tehnoloģiju integrēšanas speciālistu tīkla izveide skolēnu interešu izglītībā;

• U.c.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Uz 2021. gada 1. janvāri pašvaldībai ir noslēgti 76 aizņēmumu līgumi (76 aizņēmumi ar saistībām uz 01.01.2021 (t.sk. 8 aizņēmumi, kuriem atlikums uz 2021. gada 1. janvāri ir 0, bet 2021. gada janvārī ir jāmaksā aizņēmuma apkalpošanas maksa. Faktiski esoši uz 2021. gada 1. janvāri ir 68 aizņēmumi)) un 9 galvojumu līgumi ar saistībām uz 01.01.2021 (t.sk. 1 galvojums, kuram atlikums uz 2021. gada 1. janvāri ir 0, bet 2021. gadā ir uzkrātās saistības. Faktiski esošie uz 2021. gada 1. janvāri ir 8 galvojumi). Rēzeknes novada pašvaldības aizņēmumu un galvojumu atšifrējuma saraksts ir atrodams Rēzeknes novada domes saistošo noteikumu Nr. 73 “Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” 2. pielikumā.

Pašvaldība paredz veikt sekojošus aizņēmumus 2021. gadā:

• Aizņēmums projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 5. kārta” realizēšanai EUR 116091;

• Aizņēmums projekta “Pleikšņu Centra ceļa posmu pārbūve, Pleikšņi, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads” realizēšanai EUR 255392;

• Aizņēmums projekta “Following the engineering ideas” realizēšanai EUR 237275.

Austris Seržants,
Rēzeknes novada pašvaldības budžeta ekonomists 

Madara Bērtiņa,
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Budžeta prezentācija

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0