Veikti grozījumi Rāznas nacionālā parka individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos

Publicēts 12.12.2014

Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka kopš 28. novembra spēkā ir Ministru kabineta noteikumi Nr. 718 “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 447 “Rāznas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Tos, atbalstot iedzīvotāju ierosinājumu, iniciējusi Dabas aizsardzības pārvalde, lai mazinātu šķēršļus Rāznas nacionālā parka teritorijas attīstībai dabas parka zonā un dabas lieguma zonā, kas nav pretrunā ar īpaši aizsargājamas dabas teritorijas izveidošanas un aizsardzības mērķiem. Grozījumi precizē noteikumus, nosakot kārtību rūpnieciskās zvejas tiesību īstenošanai uz noteiktajiem zivju tīklu metriem, izmantojot kuģošanas līdzekli ar iekšdedzes dzinēja jaudu līdz 7,46 kW (10 ZS). Turpmāk katru gadu līdz 30. decembrim Dabas aizsardzības pārvaldei sadarbībā ar vietējām pašvaldībām būs jānosaka, uz cik zivju tīklu metriem izmantojams viens kuģošanas līdzeklis nākamajā kalendārajā gadā. Grozījumos noteikta kārtība kuģošanas līdzekļu izmantošanai tūrisma pakalpojuma sniedzējam. Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegtā atļauja būs derīga trīs kalendāra gadus no atļaujas izsniegšanas dienas. Grozījumi precizē kārtību mehānisko transporta līdzekļu izmantošanai ledus periodā. Noteikumi papildināti nosakot, cik daudz atļauju izsniedz kuģošanas līdzekļu izmantošanai Rāznas ezerā, Ežezerā, Zosnas, Salāja, Olovecas un Bižas (Rundēnu pagastā) izsniedz vienā kalendāra gadā. Papildus atļauju izsniegšana būs pieļaujama, ņemot vērā jaunāko pieejamo informāciju par ezeru ekoloģisko stāvokli un vietējo pašvaldību viedokli. Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskās atļaujas kuģošanas līdzekļu izmantošanai, kas izsniegtas līdz 2014. gada 30. novembrim, ir derīgas līdz 2014. gada 31. decembrim. Iesnieguma veidlapa jaunas atļaujas saņemšanai: http://www.daba.gov.lv/upload/File/DOC/VEI_IADT_udenstransp.docx Izmaiņas ir vairāku darbību veikšanai dabas lieguma, dabas parka un neitrālajā zonās. Piemēram, dabas lieguma zonā nav atļauts dedzināt sausās zāles un niedru platības, kā arī meža zemsedzi. Savukārt publiski pieejamu izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektu ierīkošanai neitrālajā zonā būs nepieciešama Dabas aizsardzības pārvaldes un attiecīgās vietējās pašvaldības rakstiska atļauja. Ņemot vērā, ka dažādu infrastruktūras objektu un inženierbūvju būvniecības un uzturēšanas vajadzībām bieži vien nepieciešamas platības, mazākas par 10 ha, un minētās darbības ir atļautas ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju, precizēta kārtība zemes vienību sadalīšanai, šo objektu būvniecībai vai uzturēšanai, kā arī pieļaujot no esošas zemes vienības atdalīt viensētu. Noteikumi papildināti ar vairākiem punktiem dabas pieminekļu apsaimniekošanā. Ar pilnu grozījumu tekstu var iepazīties interneta vietnē likumi.lv http://likumi.lv/doc.php?id=270506 Neskaidrību vai jautājumu gadījumā var vērsties Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālajā administrācijā Zemnieku ielā 16a, Rēzeknē. Tālrunis: 64605860, 64605075, fakss: 64605225. E-pasts: latgale@daba.gov.lv   Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija dap

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0