Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 011 0057 nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā

Publicēts 24.02.2020

Paziņojums
Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0