Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0102 izsoles rezultātiem Silmalas pagastā

Publicēts 22.11.2019

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 17. oktobra lēmumu ”Par neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 015 0249, 7888 004 0102 un 7888 010 0171 Silmalas pagastā, nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.23, 20.§), saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, tiesības slēgt zemes nomas līgumu par zemes reformas pabeigšanai paredzētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0102 ar platību 0,85 ha ieguva fiziska persona, kas nosolīja objekta nomas tiesības par izsolei noteikto sākotnējo nomas maksu EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro 00 centi) gadā bez PVN. Līguma darbības termiņš 21.11.2019 – 30.11.2031.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0