Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0157 nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā

Publicēts 21.02.2020

Tiek izsolītas neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 011 0057, 7888 010 0131, 7888 002 0157 un 7888 007 0299 Silmalas pagastā nomas tiesības.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs www.rezeknesnovads.lv, www.silmala.lv un Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Maltas pagastu apvienības struktūrvienībā “Silmalas pagasta pārvalde” (Saules ielā 4, Gornicā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā), pie lietvedes darba laikā (darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un 12.30-16.30).

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsole notiks Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” telpās. Izsoles norises datums, izsoles laiks – skat. izsoles noteikumu 1 .pielikumu.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0