Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 005 0046 izsoles rezultātiem Maltas pagastā

Publicēts 17.05.2019

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 18. aprīļa lēmumu ”Par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 005 0046 Maltas pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.9, 16.§), 2019. gada 16. maija izsoles rezultātu apstiprināšanas komisijas protokolu Nr.2, 2019. gada 17. maijā noslēgts zemes nomas līgums, nomā nodota pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7870 005 0046- 1,6 ha platībā. Līgums stājas spēkā ar 16.05.2019 un ir spēkā līdz 15.05.2031.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0