Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 004 0249 nomas tiesību izsoli Kantinieku pagastā

Publicēts 02.03.2020

Paziņojums
Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0