Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0270 izsoles rezultātiem Čornajas pagastā

Publicēts 22.05.2019

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 2. maija lēmumu ”Par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ‘’Paijas’’ ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0270 Čornajas pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.10, 11.§), 2019. gada 15. maija izsoles rezultātu apstiprināšanas komisijas protokolu Nr.4, 2019. gada 21. maijā noslēgts zemes nomas līgums Nr.8.7.1/391. Nomā ir nodota pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ‘’Paijas’’ ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0270 – 1,50 ha platībā. Izsolē nosolītā maksa ir 44.00 EUR gadā. Līgums stājas spēkā ar 2019. gada 21. maiju un ir spēkā līdz 2031. gada 31. oktobrim.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0