Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā

Publicēts 07.09.2018

Izsoles veids: mutiska izsole
Izsoles objekts: neapbūvētas zemes nomas tiesības
Zemes vienības kadastra apzīmējums: 78880080261
Zemes vienības statuss: zeme zemes reformas pabeigšanai
Administratīvā teritorija: Silmalas pagasts
Atrašanās vieta: Žuki
Iznomājamā platība: 4 ha
Zemes vienība uzmērīta: Nē
Ierakstīta zemesgrāmatā: Nē
Kadastrā reģistrētais lietošanas mērķis: Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods: 0101
Iznomāšanas mērķis: lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām
Konstatēti apgrūtinājumi: Ūdenstece (Malta no Prezmas līdz Liskai), valsts nozīmes meliorāc. sistēmas ekspluatācijas aizsargjosla; 20kV elektropārvades līnija
Cita informācija: Apgrūtināta piekļuve, augsne vietām pārpurvojusies, zeme
vairākus gadus nav bijusi apstrādāta
Citi nosacījumi: apbūve un apakšnoma nav atļauta, papildus nomas maksai
ir maksājams nekustamā īpašuma nodoklis
Nomas līguma termiņš: līdz izmaiņām pašvaldības tiesībās iznomāt šo zemi, bet
neilgāk kā 12 gadi (līdz 01.10.2030.)
Izsoles sākuma nomas maksa (Euro, bez PVN): 45 (gadā par zemes vienību)
Pieteikšanās termiņš: līdz 19.09.2018. plkst. 9:00
Izsole notiks:  Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes telpās 2018.gada 19. septembrī, plkst.10.00.
Pieteikšanās vieta: Silmalas pagasta pārvalde
Zemesgabala apskates vieta un laiks: Iepriekš sazinoties ar Silmalas pagasta zemes lietu
speciālisti Marinu Borisovu pa tālruni: 28223706

Grafiskais attēlojums
Izsoles noteikumi
Paziņojums par izsoles rezultātiem

Foto2 Foto1 Foto nivkis_karte melioracija lauku_bloks

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0