Paziņojums par neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli Mākoņkalna pagastā

Publicēts 11.02.2020

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība “Mākoņkalna pagasta pārvalde” paziņo, ka 2020. gada 24. februārī plkst.9:30 Mākoņkalna pagasta pārvaldes telpās Skolas ielā 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, notiks pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7872 011 0073 mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Mākoņkalna pagasta pārvaldē pie lietvedes Skolas ielā3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads no plkst. 8.00 – 16.30 līdz 2020. gada 24. februārim.

Izsoles noteikumi

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0