Par Vides aizsardzības fonda līdzekļiem realizētie projekti 2014. gadā

Publicēts 19.01.2015
Labiekārtotais „Līgo” kalns Ozolaines pagastā

No 2014. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 15. jūlijam pagastu pārvaldes tika aicinātas iesniegt Rēzeknes novada domes Vides aizsardzības padomei projektus, kuru ietvaros tiek veicināta dabas vērtību saglabāšana un aizsardzība, atbilstoši Vides aizsardzības fonda nolikumam: izglītība un audzināšana vides aizsardzības jomā; vides monitorings; bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība; gaisa aizsardzība un klimata pārmaiņas; vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana; ūdeņu aizsardzība; augšņu un grunts aizsardzība un sanācija; vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšana; atkritumu apsaimniekošana; radioaktīvo atkritumu pārvaldība; zivju resursu pavairošana un aizsardzība; zinātniskās pētniecības un plānošanas dokumentu izstrādāšana vides aizsardzības jomā.

Pagastu pārvalžu realizētie projekti.

 Sīkāku informāciju par šo projektu realizāciju var saņemt attiecīgā pagasta pārvaldē!

 

Terēzija Kruste
Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības vecākā speciāliste
646 07185

Uzstādītā laipa Bērzgales pagasta Meirānu ezerā Labiekārtotā teritorija Kaunatas pagasta Kaunatas ciemā Uzstādītie soli un atkritumu urnas Gaigalavas pagastā Iztīrītais un paplašinātais dīķis Dricānu ciemā, kur šogad turpināsies labiekārtošanas darbi.                      Iztīrītais un paplašinātais dīķis Audriņu ciemā pie skolas, kur šajā gadā tiks uzstādīti iegādātie labiekārtojuma elementi.Labiekārtotā teritorija pie Maltas kultūras nama skvēra. Iztīrītais un paplašinātais dīķis Mākoņkalna pagasta Lipuškos Labiekārtotā teritorija Kantinieku pagasta Liužas ciemā. Labiekārtotā teritorija Kantinieku pagasta Liužas ciemā. Niedru tīrīšanas darbi Lūznavas parka dīķī.Labiekārtotā teritorija Vērēmu pagastā pie Adamovas ezera Vecborisovā. Labiekārtotā teritorija pie Ozolmuižas pagasta dīķa.

Labiekārtotā teritorija pie Ozolmuižas pagasta dīķa.Labiekārtotā Pušas ezera pludmale Pušas pagastā.Labiekārtotā teritorija Sakstagala ciemā.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0