Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0360 Griškānu pagastā nomas tiesību izsoli

Publicēts 24.02.2020

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli (pirmā)

Izsoles objekts: zemes nomas tiesības

Zemes vienības kadastra apzīmējums: 7856 004 0360

Zemes vienības statuss: pašvaldībai piekritīgā zeme

Administratīvā teritorija: Griškānu pagasts

Atrašanās vieta: Sprūževa.

Iznomājamā platība: 1,82 ha ( zemes vienība)

Zemes vienība uzmērīta: Nē

Ierakstīta zemesgrāmatā: Nē

Kadastrā reģistrētais lietošanas mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods: 0101

Iznomāšanas mērķis: lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām

Konstatēti apgrūtinājumi:

Cita informācija: augsne iepriekšējos gados ir noganīta, nav apļauta. Meliorācijas sistēma darbojas.

Citi nosacījumi: apbūve un apakšnoma nav atļauta, papildus nomas maksai ir maksājams nekustamā īpašuma nodoklis

Nomas līguma termiņš: līdz izmaiņām pašvaldības tiesībās iznomāt šo zemi, bet ne ilgāk kā 12 gadi.

Izsoles sākuma nomas maksa (EUR, bez PVN): 98,00 (gadā par zemes vienību)

Pieteikšanās termiņš: līdz 2020. gada 3. martam, plkst.16.00

Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldes telpās 2020. gada 4. martā, plkst.09.00.

Pieteikšanās vieta: Griškānu pagasta pārvalde

Zemesgabala apskates vieta un laiks: Iepriekš sazinoties ar Griškānu pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni: 26451063 vai 28786267.

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0