Par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu

Publicēts 07.03.2020

Fiziskām un juridiskām personām, kurām Rēzeknes novada teritorijā pieder, atrodas valdījumā vai nomā īpašums, Rēzeknes novada pašvaldības Nodokļu administrācija līdz kārtējā gada 15. februārim par aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmēru nosūta maksāšanas paziņojumu. Maksāšanas paziņojums tiek sūtīts uz nodokļa maksātāja deklarētās dzīvesvietas adresi vai uzņēmuma juridisko adresi pa pastu, vienkārša sūtījuma veidā, uz eAdresi vai reģistrēto e-pasta adresi.

Rēzeknes novada teritorijā piemērotās nodokļa likmes

Zemei:

 • 1,5% no zemes vienības kadastrālās vērtības,
 • 1,5% no zemes vienības kadastrālās vērtības papildus likme par iepriekšējā gadā neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

Ēkām, būvēm:

 • 1,5% no ēkas vai būves (arī dzīvokļa) kadastrālās vērtības,
 • 0,2% – 0,6% no kadastrālās vērtības pazeminātā likme – tiek apliktas dzīvojamās mājas, dzīvokļi, dzīvokļu īpašumi, kuros taksācijas gada 1. janvārī ir deklarēta vismaz viena persona, vai arī nodokļa maksātājs ir deklarēts Rēzeknes novada teritorijā:
 • 0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 eiro,
 • 0,4% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56 915 eiro, bet nepārsniedz 106 715 eiro,
 • 0,6% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 eiro,
 • 0,6% no kadastrālās vērtības dārza mājiņām, kuru reģistrētā platība ir mazāka par 40 kv.metriem.
 • 3% paaugstinātā likme – tiek apliktas vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves.

Atvieglojumi nodokļa maksātājiem

Rēzeknes novada pašvaldībā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem tiek piemēroti tikai likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktie atvieglojumi:

 • atvieglojumi politiski represētām personām,
 • atvieglojumi trūcīgām personām,
 • atvieglojumi daudzbērnu ģimenēm.

Nodokļa apmaksa

Nekustamā īpašuma nodokli var maksāt divos veidos:

 1. Reizi gadā avansa veidā līdz pirmajam maksāšanas termiņam.
 2. Sadalot maksājumu vienādās četrās daļās un maksājot reizi ceturksnī, šogad ne vēlāk kā līdz 31. martam, 15. maijam, 17. augustam un 16. novembrim.

Nodokli var apmaksāt:

 • Elektroniski, izmantojot elektronisko pakalpojumu portālu www.epakalpojumi.lv
 • Elektroniski, izmantojot elektronisko pakalpojumu portālu www.latvija.lv
 • Veicot maksājumu internetbankā vai bankā, skatīt pašvaldības norēķinu kontus,
 • Klātienē, Rēzeknes novada domē, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 26. kabinetā (3. stāvā), apmaksu veicot skaidrā naudā vai ar bankas maksājumu karti.
 • Klātienē, jebkurā no Rēzeknes novada pagastu pārvalžu kasēm, apmaksu veicot skaidrā naudā (Kaunatas un Silmalas pagasta pārvaldēs arī ar bankas maksājumu kartēm).
 • Veikalu tīkla “Maxima” kasēs (komisijas maksa, veicot NĪN apmaksu veikalā, būs 0.50 EUR).

Pašvaldība aicina nodokli maksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”, par laikā neveiktu maksājumu katru dienu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

Nodokļa maksātājiem, kuri līdz 15. februārim nav saņēmuši maksāšanas paziņojumu, mēneša laikā rakstveidā par to ir jāinformē Rēzeknes novada pašvaldība. Tāpat pašvaldība jāinformē arī gadījumā, ja mainījusies maksāšanas paziņojuma piegādes adrese vai e-pasta adrese. Pašvaldību var informēt, rakstot Rēzeknes novada pašvaldībai adresētu iesniegumu un:

 • nosūtot uz adresi: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
 • iesniedzot personīgi novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienestā, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, (3.stāvā, 36.kabinetā)
 • nosūtot elektroniskā dokumenta veidā uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai nin@rezeknesnovads.lv
 • nosūtot to pašvaldībai, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv

Pašvaldība atgādina nodokļa maksātājiem, ka:

 • Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
 • Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums, tai skaitā arī par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamu zemi, izbeidzas ar nākamo taksācijas gadu pēc īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību izbeigšanās (izņemot atsevišķus, likumā noteiktus gadījumus).
 • Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam — juridiskajai personai — ir pienākums mēneša laikā no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās brīža turpmākajai saziņai ar nodokļu administrāciju paziņot pašvaldībai savu elektroniskā pasta adresi.

*** Pakalpojuma “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

 Juris Zvīdriņš
Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta vadītājs

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0