Par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ‘’Paijas’’ ar kadastra apzīmējumu 7886 004 0067 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoles rezultātiem

Publicēts 10.06.2019

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 2. maija lēmumu ”Par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ‘’Paijas’’ ar kadastra apzīmējumu 7886 004 0067 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.12, 5.§), 2019. gada 23. maija izsoles rezultātu apstiprināšanas komisijas protokolu Nr.2, 2019. gada 27. maijā noslēgts zemes nomas līgums Nr.8.7.1/412. Nomā ir nodota pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7886 004 0067 ar platību 1,60 ha. Izsolē nosolītā maksa ir 47.00 EUR gadā. Līgums stājas spēkā ar 2019. gada 27. maiju un ir spēkā līdz 2031. gada 27. maijam.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0