Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 004 0067 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoli

Publicēts 21.05.2019

Izsoles veids: mutiska izsole

Izsoles objekts: neapbūvētas zemes nomas tiesības

Zemes vienības kadastra apzīmējums: 7886 004 0067

Zemes vienības statuss: pašvaldībai piekritīgā zeme

Administratīvā teritorija: Sakstagala pagasts

Iznomājamā platība: 1,60 ha

Zemes vienība uzmērīta: Nē

Ierakstīta zemesgrāmatā: Nē

Kadastrā reģistrētais lietošanas mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods: 0101

Iznomāšanas mērķis: lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām

Konstatēti apgrūtinājumi: minimāli, būtiski neietekmē zemes izmantošanu

Cita informācija: piekļuve nodrošināta no pašvaldības autoceļa “Vorkaļi- Ciskādi”.

Citi nosacījumi: apbūve un apakšnoma nav atļauta, papildus nomas maksai ir maksājams nekustamā īpašuma nodoklis

Nomas līguma termiņš: līdz izmaiņām pašvaldības tiesībās iznomāt šo zemi, bet ne ilgāk kā 12 gadus (līdz 31.12.2031.)

Izsoles sākuma nomas maksa (EUR, bez PVN): 47,00 (gadā par zemes vienību)

Pieteikšanās termiņš: līdz 23.maijam, plkst.10.00

Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 23. maijā, plkst.10.30.

Pieteikšanās vieta: Sakstsgala pagasta pārvalde

Zemesgabala apskates vieta un laiks: Iepriekš sazinoties ar Sakstsagala pagasta zemes lietu speciālisti Andri Laizānu, t. t. 28305701

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0